Logo CE Delft

Energievoorziening

De  komende decennia is de uitdaging de energievoorziening te verduurzamen en tegelijk betaalbaar en betrouwbaar te houden. Het Nederlandse energie- en klimaatbeleid wordt steeds meer beïnvloed door Europa en in Noordwest-Europa worden energie-infrastructuren steeds meer aan elkaar gekoppeld. Het thema Energievoorziening is gericht op deze transitie, die bestaat uit verschillende elementen:
  • omschakeling van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen
  • aanpassing van de (hoofd)infrastructuur voor gas en elektriciteit
  • leverings- en (zelf)voorzieningszekerheid op lange termijn
  • geopolitieke aspecten
Vanuit onze onafhankelijke positie en onze ervaring biedt CE Delft opdrachtgevers inzicht in de reëel te verwachten en mogelijke ontwikkelingen in de energievoorziening, lokaal, nationaal en internationaal. Door onze kennis van beleid en van de Europese, nationale en lokale energiescenario’s, hebben wij goed inzicht in de impacts en belemmeringen die bij de transitie een rol spelen. Het gaat dan om onderwerpen als het tempo waarin veranderingen kunnen plaatsvinden in productieparken, de effectiviteit van het EU ETS, de rol en impact van elektrisch vervoer, en de beschikbaarheid van voldoende (duurzame) biomassa. Daarnaast hebben wij de juiste expertise en tools in huis voor gedegen analyses van de effecten van de transitie, zoals levenscyclusanalyses, (economische) modellering van energie-opwektechnieken en maatschappelijke kosten-batenanalyses, bijvoorbeeld rond de kosten en baten van slimme netten.

Speerpunten onderzoek en advies

  • flexibiliteit en systeemintegratie (inpassing zon/windvermogen) en de rol van aardgas daarbij
  • energienetten voor energietransitie (elektriciteit, warmte en gas)
  • vormen waarin energietransport kan plaatsvinden (brandstoffen, gas, elektriciteit)
  • groei van het aandeel hernieuwbare bronnen, maatschappelijke consequenties (wie draagt welke kosten, landgebruikeffecten biomassateelt, etc.)


Wat kan CE Delft voor u doen?

CE Delft heeft decennialange nationale en internationale ervaring. Voor  opdrachtgevers in de elektriciteitsproductie, warmte- en koudelevering en elektriciteits- en gasinfrastructuur voeren wij onderzoek uit hoe zij hun activiteiten kunnen verduurzamen. Wij geven strategisch advies over nieuw beleid en de impact daarvan op hun kernactiviteiten. Daarnaast voorzien wij overheden van beleidsadvies voor het creëren van een ‘level playing field’ voor hernieuwbare energie.


Onze opdrachtgevers

Opdrachtgevers zijn: overheden (ministerie van Economische Zaken, ministerie van Infrastructuur en Milieu, Europese Commissie, het Europese Milieubureau EEA), energiebedrijven (Eneco, E.On, Electrabel, GasTerra, GdF Suez, Nuon/Vattenfall, Essent/RWE), milieuorganisaties (Natuur & Milieu, Greenpeace, WNF, ECF, Transport & Environment, CAN Europe), brancheverenigingen (Energie-Nederland, Eurelectric, Netbeheer Nederland en netwerkbedrijven (Stedin, Alliander, TenneT, Gasunie).


Uw contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sebastiaan Hers


Openbare rapporten

Hieronder vindt u alle openbare rapporten die betrekking hebben op dit thema.