Logo CE Delft

CE Mailvisie juli 2015


Gas/warmtemarkt in beweging

Na de elektriciteitsmarkt worden nu ook op de gas/warmtemarkt de bakens verzet. Het gebruik van aardgas is niet langer onbetwist. Dit resulteert in verschillende onderzoeksvragen aan CE Delft. Voor GasTerra onderzochten we alternatieven voor aardgas in de gebouwde omgeving. En Gasunie heeft opdracht gegeven om een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden van groen gas als energiedrager in een toekomst met veel hernieuwbare energie.

Ook in de Denktank Energiemarkt, onder voorzitterschap van Frans Rooijers, buigen deelnemers uit de energiesector, de overheid en NGO's zich over vragen rond duurzame warmtelevering, groen gas in plaats van aardgas. Groen Gas Nederland (GGNL) en Gasunie hebben CE Delft gevraagd om een visie op te stellen over de ontwikkeling van hernieuwbaar gas in Nederland voor de biobased economy, met biomassa voor grondstof- en energiegebruik. De visie wordt ingebracht in het Energierapport.
Meer informatie: Frans Rooijers 015-2150 150. naar boven

Duurzaam inkopen rioleringsbuizen

Voor lokale overheden valt bij bouw- en infrastructurele projecten vaak een groot milieu-effect te behalen met duurzaam inkopen. Bij rioolvervanging worden veel PVC-buizen gebruikt waarop milieuwinst kan worden behaald. Er is echter nog weinig objectieve onderling vergelijkbare informatie op productniveau beschikbaar. Om deze situatie te doorbreken heeft Wavin CE Delft opdracht gegeven om een handleiding op te stellen voor het duurzaam inkopen van 3-laags PVC-buizen. De rol van CE Delft is het opstellen van de methodiek en het testen van deze methodiek in de praktijk van lokale overheden. Gemeenten die geïnteresseerd zijn in deelname kunnen zich aanmelden bij de projectleider: Marit van Lieshout 015-2150 150. naar boven

Advies start-ups transport

Regelmatig benaderen start-ups ons voor een beoordeling van hun plan. Met het advies van CE Delft vinden bedrijven makkelijker ingang bij financiers en potentiële klanten. We adviseren twee bedrijven bij hun business model. Superstop richt zich op forenzen die bestelde pakketten op hun dagelijkse reis ophalen langs de afgelegde route. NomadPower biedt elektriciteit aan op truckparkings en zodat het koelen van opleggers niet meer met diesel maar elektrisch gebeurt.
Meer informatie: Eelco den Boer 015-2150 150. naar boven

Warmtekaarten Overijssel

De provincie Overijssel heeft CE Delft gevraagd om kansen voor (duurzame) warmtelevering in Hengelo en Enschede in beeld te brengen. Dit doen we met het vorig jaar door ons ontwikkelde CEGOIA-model. Hiermee kan per buurt worden berekend welke warmteoptie, gezien de fysieke eigenschappen van de buurt, het goedkoopste is.  Het verzoek vloeit voort uit het SER-Energieakkoord waarin is afgesproken om warmteplannen op te stellen in heel Nederland. Op regionaal niveau moeten de warmteplannen inzicht geven in de mogelijkheden waarmee op een duurzame en economische aantrekkelijke manier aan de regionale warmtevraag kan worden voldaan. Naast de regio Hengelo-Enschede zullen ook andere regio’s in Nederland dergelijke warmteplannen op laten stellen. Meer informatie: Benno Schepers 015-2150 150. naar boven


Duurzaam inkoopscan voor gemeenten

Hoe kan een gemeente de 'carbon footprint' verminderen door een duurzaam inkoopbeleid? En welke handzame informatie is er beschikbaar om de wethouder en de raadsleden daarover te informeren? Allemaal actuele vragen nu het voor overheden sinds 1 januari 2015 verplicht is om 100% duurzaam in te kopen. Om op een snelle, goedkope en efficiënte manier inzicht te krijgen in de klimaatimpact van uw overheidsorganisaties heeft milieuadviesbureau CE Delft een inkoopscan voor gemeenten ontwikkeld, de CEDIS-inkoopscan genaamd.
Meer informatie: CEDIS-team 015-2150 150. naar boven

Slim transport afval

De circulaire economie is een belangrijke voorwaarde om de samenleving verder duurzaam vorm te geven, maar heeft een toename van het aantal transportbewegingen als risico.  De afvalinzamelaars spelen in op deze ontwikkeling door een visie neer te zetten op hoe het inzamelen van reststromen slim en duurzaam kan worden uitgevoerd. CE Delft ondersteunt het bestuur van de deelmarkt afvalstoffenvervoer van Transport en Logistiek Nederland hierbij. Meer informatie: Eelco den Boer 015-2150 150. naar boven

Stadswarmte en alternatieven

Voor de Commissie Duurzaamheid van de Amsterdamse gemeenteraad heeft Cor Leguijt een presentatie gegeven over stadswarmte en alternatieven. Hierin wordt geschetst wat de mogelijkheden zijn om de gebouwen in de stad klimaatneutraal te maken. Stadswarmte is daarbij één van de opties. In de presentatie worden de verschillende mogelijkheden en dilemma’s geschetst die ook voor andere lokale overheden relevant zijn. Meer informatie: Cor Leguijt 015-2150 150. naar boven

Fosfaatrecycling afvalwater

CE Delft voert samen met Witteveen + Bos en KNN een onderzoek uit voor STOWA, de Grondstoffenfabriek en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland naar het terugwinnen van fosfaat uit afvalwater. Om inzicht te geven in de milieu-effecten van terugwinning van fosfaat maken we gebruik van LCA (levenscyclusanalyse). Omdat LCA in de afvalwaterwereld nog relatief nieuw is, zullen we met dit onderzoek houvast geven aan toekomstige analyses. Waterschappen moeten momenteel veel moeite doen om fosfaat uit afvalwater te verwijderen om vermesting van oppervlaktewater te voorkomen. Tegelijkertijd is fosfaat een eindig  basisbestanddeel voor gewas- en voedselproductie. Meer informatie: Ingrid Odegard 015-2150 150. naar boven

Zeeuwse haveneconomie verduurzamen

Hoe zorg je dat de milieu impact van de zware industrie in Zeeland vermindert en tegelijkertijd het vestigingsklimaat voor deze bedrijven verbetert? De Zeeuwse Milieufederatie en de Zeeuwse werkgeversorganisatie Portiz willen een gezamenlijke visie op de duurzame toekomst van de Zeeuwse havens ontwikkelen.  Uit dat toekomstbeeld wordt een opzet afgeleid voor bedrijfsduurzaamheidsplannen, waarin bedrijven aangeven hoe zij bijdragen aan het realiseren van die duurzame toekomst. De rol van CE Delft is om dit proces te faciliteren door het houden van interviews, het schetsen van gezamenlijke visies en het ondersteunen van bedrijven bij het opzetten van hun bedrijfsduurzaamheidplan.
Meer informatie: Marit van Lieshout 015-2150 150. naar boven

Ondersteuning Raad voor de leefomgeving

Hoe komen we tot een volledig duurzame energievoorziening in 2050? Naar aanleiding van deze vraag van het ministerie van Economische Zaken is de Rli een proces gestart dat na de zomer uitmondt in een advies aan minister Kamp. CE Delft ondersteunt Rli zowel inhoudelijk als door detachering van een medewerker. Inhoudelijk levert CE Delft informatie aan over de verwachte functionele vraag naar energie (transport, hoge- en lagetemperatuurwarmte en vraag naar kracht en licht). Meer informatie: Frans Rooijers 015-2150 150. naar boven

Preferred supplier DSM LCA-studies

Sinds 2009 heeft DSM het ECO+ Program opgestart, waarbij een steeds groter deel van de producten milieukundig wordt geanalyseerd. In het verleden heeft CE Delft regelmatig LCA's uitgevoerd van producten van DSM. En DSM voert zelf LCA-studies uit met het eigen LCA-team, met een reviewrol voor CE Delft. Deze samenwerking bevalt van beide kanten goed en heeft geresulteerd in een nieuw preferred supplier contract voor CE Delft van deze Nederlandse chemiemultinational. CE Delft zal vooral voor de meer complexe cases worden ingeschakeld. De reden om voor CE Delft te kiezen is, in de woorden van DSM: "We selected you for a number of reasons - an excellent reputation and specialists in key areas of interest for DSM. Your approach is both professional and pragmatic, enabling a very constructive and relaxed working relationship." Meer informatie: Geert Bergsma 015-2150 150. naar boven

Maatschappelijke verkenning schaliegas

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken voert CE Delft een verkenning uit naar de maatschappelijke effecten van schaliegas (ook wel het ‘nut-en noodzaak’ onderzoek genoemd). Daarin verkent CE Delft wat de rol kan zijn van Nederlands schaliegas in de transitie naar een duurzaam energiesysteem in de periode tot 2050. Deze analyse wordt binnen de Europese en internationale context van de gasmarkt uitgevoerd. Minister Kamp van EZ heeft in een brief aan de Tweede Kamer op 25 april vorig jaar aangegeven een structuurvisie op te stellen waarin wordt aangegeven of en zo ja waar en onder welke voorwaarden schaliegaswinning in Nederland wordt toegestaan. De nut- en noodzaakanalyse is onderdeel van de planMER en vormt daarmee een bouwsteen voor de structuurvisie. Meer info: Martijn Blom 015-2150150. naar boven

Klimaatneutrale glastuinbouw

In de afgelopen maanden heeft CE Delft voor LTO Glaskracht en het ministerie van EZ een proces doorlopen, waarbij met een groot aantal belanghebbenden uit de glastuinbouwsector is nagedacht over de klimaatneutrale toekomst. CE Delft heeft daarvoor twee uiteenlopende toekomstbeelden ontwikkeld met toepassingen als 'all electric', groen gas, geothermie, industriële restwarmte, CO2-levering en energiebesparing. Deze toekomstbeelden zijn voorgelegd aan de belanghebbenden en aan de hand van de terugkoppeling worden zij verder uitgewerkt tot een visie voor 2030. Deze visie vormt de basis van de innovatieagenda voor de periode na 2020.
Meer informatie: Benno Schepers 015-2150 150. naar boven

Wat is hoogwaardige recycling?

Er is steeds meer aandacht voor de circulaire economie bij overheid en bedrijfsleven. In dit kader wordt gestreefd naar zo hoogwaardig mogelijke recycling van afval en reststromen. Er is alleen nog niet duidelijk wat hoogwaardig betekent. Het ministerie van I&M en Rijkswaterstaat zoeken voor het Landelijk Afval Plan en het VANG-programma een heldere, bruikbare en wetenschappelijk gefundeerde definitie van hoogwaardig. In dit project volgen we zowel een beleidsmatige redeneerlijn als een milieukundige analyselijn (LCA-cases) en komen we uiteindelijk tot een gecombineerde oplossing. Het project wordt uitgevoerd door CE Delft i.s.m. Rebel en IVAM. Meer informatie: Geert Bergsma 015-2150 150. naar boven