Logo CE Delft

CE Mailvisie oktober 2015


Vernieuwde handleiding klimaatevaluaties

CE Delft heeft eind 2012 voor de Tweede Kamer de evaluatie uitgevoerd naar kosten en effecten van klimaat- en energiebeleid. Daarbij zijn aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van de evaluatiepraktijk, waaronder het updaten van bestaande handleiding voor klimaatevaluaties (2004). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft CE Delft gevraagd deze nieuwe handleiding op te stellen. Die moet leiden tot betere evaluaties, meer consistentie tussen evaluaties en het meer dekkend evalueren (minder witte vlekken). De nieuwe handleiding zal worden verspreid onder beleidsmakers van ministeries. Meer informatie: Martijn Blom, 015-2150 150. naar boven

Advies duurzaam inkopen Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat koopt veel diensten op het gebied van ontwerp, constructie, beheer en onderhoud in en wil door duurzaam inkopen 20% reductie van het milieueffect van materiaalgebruik realiseren in 2020. CE Delft gaat RWS inhoudelijk ondersteunen bij het vaststellen van de milieudruk van het materiaalgebruik anno 2010, het ontwikkelen en uniformeren van meten en monitoren van de milieudruk en aanbevelingen om 20% vermindering van de milieudruk door materiaalgebruik in 2020 t.o.v. 2010 te realiseren. Meer informatie: Marit van Lieshout, 015-2150 150. naar boven

Kosten/baten warmtenet Zaanstad

Een gecoördineerde aanpak om de warmtevraag in de gebouwde omgeving te verduurzamen levert duidelijk voordelen op. Maar hoe groot zijn die voordelen precies? CE Delft zet voor Zaanstad en de Metropoolregio Amsterdam op een rijtje wat de maatschappelijke kosten en baten zijn van investeringen in het warmtenet voor de gebouwde omgeving en de glastuinbouw. Wij hebben een dergelijke MKBA eerder voor het programmabureau warmte/koude Zuid-Holland uitgevoerd. Met de uitkomsten van een MKBA kan er meer gestuurd wordt op het maatschappelijk rendement van warmteprojecten in plaats van alleen de uitkomst van een business case. Meer informatie Martijn Blom, 015-2150150. naar boven

Energiebesparing afvalsector

CE Delft heeft van de Omgevingsdienst West-Holland opdracht gekregen om bedrijven in de afvalsector te helpen met identificeren van energiebesparingsmogelijkheden. We dragen oplossingen aan met een korte terugverdientijd en adviseren over maatregelen die meer inspanning vergen om in het bedrijfsproces op te nemen, zoals procesoptimalisaties en procesinnovaties. CE Delft combineert daarbij specialistische kennis over de afvalsector, de procesindustrie en de gebouwde omgeving. Voor de Omgevingsdienst onderzoekt CE Delft ook de voortgang en implementatie van eerder afgesproken meerjarenafspraken bij de RWZI en de Universiteit van Leiden. Meer informatie: Diederik Jaspers, 015-2150 150. naar boven

Open markt voor warmtelevering in Zuid-Holland

Met de warmtebrief van Minister Kamp van april 2015 kan de warmtemarkt snel veranderen en krijgt warmtelevering een betere concurrentiepositie in de verduurzaming. In de provincie Zuid-Holland wordt al langer gesproken over het ontwikkelen van een warmterotonde waar meerdere warmteproducenten en meerdere warmteafnemers aan gekoppeld zijn. Frans Rooijers is voorzitter van een groep deskundigen die een notitie opstellen over hoe een succesvolle warmtemarktplaats kan worden opgezet en hoe die dan gaat werken in Zuid-Holland. Meer informatie: Frans Rooijers, 015- 2150 150. naar boven

Piekopvang zon-PV in huisboiler

Voor de topsector Energie onderzoekt CE Delft de mogelijkheden om lokaal geproduceerde duurzame elektriciteit om te zetten in warmte door elektrische boilers in huishoudens. Daarbij wordt naar de technische en economische kant gekeken. Naast de boiler als piekopvang (1) wordt ook de potentie van een energiemanagementsysteem (2) onderzocht. In het project onderzoeken we twee concepten: (1) opgewekte elektriciteit zelf benutten en aardgas besparen (lokale optimalisatie) (2) een systeem waarmee een bedrijf (broker) handelt op de spot-, intraday en/of onbalansmarkten. Het achterliggende doel is de marktwaarde en terugverdientijd van zon-PV systemen te optimaliseren, anticiperend op het afschaffen van de salderingsregeling. We voeren dit project uit samen met GreenSpread, EXE, Berenschot en Overview. Meer informatie: Maarten Afman, 015 2150 150. naar boven

Broeikasgasindicator containerlogistiek

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft CE Delft gevraagd om een methodologisch kader te ontwikkelen voor een broeikasgasindicator voor de containerlogistiek in het Rotterdamse havengebied. De indicator, die een maat voor de overall efficiency is, geeft de emissies per container weer en laat zien tot welke besparingen autonome ontwikkelingen en specifieke projecten leiden. Meer informatie: Eelco den Boer 015-2150 150. naar boven

Kosten en inkomsten personenverkeer EU landen

Wat zijn de infrastructuurkosten en de belastinginkomsten van het wegverkeer (personenauto’s) in de 28 EU-lidstaten? Dat is de vraag die de Federation Internationale de l’Automobile (FIA), de internationale organisatie van autoclubs zoals de ANWB, door CE Delft laat uitzoeken. Lastig, vooral omdat ieder land andere uitgangspunten hanteert bij het vaststellen van de uitgaven aan infrastructuur en data erover vaak lastig te verzamelen zijn. De studie zal uitmonden in een vergelijking tussen de Europese lidstaten. Meer informatie Arno Schroten, 015 2150 150.
naar boven

Eerste prijs voor idee Belasting toegevoegde koolstof

Met een plan om de huidige BTW op producten te vervangen door belasting op toegevoegde koolstof (BTK) heeft een breed consortium van ontwerpers en onderzoekers (waaronder CE Delft) de eerste prijs van de tiende editie van de Eo Wijers-prijsvraag gewonnen. Het plan laat overtuigend zien dat door het belasten van CO2 in plaats van arbeid een regionale motor voor circulaire economie kan ontstaat. Over Belasting toegevoegde koolstof (BTK) publiceerde Sander de Bruyn van CE Delft in de Nieuwsbrief Milieu en Economie (juli 2015). Meer informatie: Sander de Bruyn, 015-2150 150. naar boven

Tweedehands auto’s en brandstofbesparing

Brandstofbesparende technieken (CO2 reductie) op nieuwe auto’s maken een auto vaak duurder. De Europese Commissie heeft CE Delft gevraagd te onderzoeken door wie deze meerkosten betaald worden. Zijn dit alleen de eigenaren die de auto nieuw kopen of gedeeltelijk ook de consumenten die de zuinigere auto’s op de tweedehands markt kopen. In dat laatste geval wordt de investering in nieuwe zuinige auto’s gedeeltelijk terugverdiend via de tweedehandsprijs, waardoor de prijsbarrière voor nieuwe auto’s voorzien van deze technieken lager is. Meer informatie: Arno Schroten 015-2150 150. naar boven

Prognose biobrandfstoffen in verkeer 2020

De toepassing van biobrandstoffen in het verkeer sterk afhankelijk van overheidsbeleid, in het bijzonder de EU-richtlijnen Hernieuwbare Energie (RED) en Brandstofkwaliteit (FQD) en de nationale implementaties daarvan. Vanwege de discussie rond de duurzaamheid van biobrandstoffen, zoals indirect landgebruikseffecten (ILUC), is beleid zowel Europees als nationaal aan veranderingen onderhevig en nog onzeker, zeker voor na 2020.Voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ontwikkelt CE Delft een prognose van de Nederlandse vraag naar biobrandstoffen in 2020 en 2030. Meer informatie: Anouk van Grinsven 015-2150 150. naar boven

Ondersteuning duurzaamheidsbeleid Rekenkamer Leiden

Om de gemeenteraad van Leiden in de gelegenheid te stellen het duurzaamheidsbeleid verifieerbaar te beoordelen, heeft de Rekenkamercommissie van Leiden CE Delft verzocht om één of meerdere indicatoren en/of tools te ontwikkelen om duurzaamheidsprojecten te kunnen beoordelen en deze toe te passen op projecten die zijn uitgevoerd en/of afgewezen in de periode 2013-2015. Het gaat om zaken als energiebesparing, duurzaam ondernemen, biodiversiteit in de stad en slimmer omgaan met afval. Meer informatie: Geert Warringa, 015-2150 150. naar boven