Logo CE Delft

CE Mailvisie januari 2016


CEGOIA Nijmegen

In de regio Arnhem-Nijmegen wordt overwogen een warmtenet aan te leggen waaraan 90.000 woningen en gebouwen worden gekoppeld. De gemeente Nijmegen neemt hiervan 35.000 woningen voor haar rekening en heeft CE Delft gevraagd om met het CEGOIA-model een technische, economische en maatschappelijke doorlichting te verrichten.  Dit model geeft de mogelijkheid om op buurtniveau in Nijmegen te kijken naar de goedkoopste oplossing voor een klimaatneutrale warmtevoorziening. Belangrijk is dat ook de woningcorporaties en andere betrokkenen de waarde van de modelberekeningen kennen en daarom worden ook verschillende bijeenkomsten met deze stakeholders gehouden. Meer informatie: Benno Schepers 015 -2150 150. naar boven

Living lab duurzaamheidsprestatie vervoerders

Dit onderzoek kijkt naar de mogelijkheden om met bestaande data van vervoerders en verladers (over bijvoorbeeld verbruik en logistiek) op een uniforme wijze de duurzaamheidsprestatie van vervoerders te meten, om deze vervolgens te kunnen verbeteren. Carbon footprinting kan hiervoor een goed instrument zijn. Dit vooronderzoek is gericht op het vinden van partijen in de stadslogistiek, die kunnen samenwerken om carbon footprinting uit de theoretische kaders te halen en er echt praktijkervaring mee op te gaan doen. Nadat dit voorbereidend onderzoek zullen in een vervolg de Living Labs ingericht worden. Meer informatie: Eelco den Boer 015-2150 150. naar boven

Update schaduwprijzen

Het ministerie van I&M heeft aan CE Delft gevraagd om een update van het Handboek Schaduwprijzen uit 2010 te verzorgen. En om in het verlengde daarvan ook een update van de Leidraad MKBA in het Milieubeleid uit 2007 te verrichten. Beide doelen zijn met elkaar verweven omdat de inkleding van de MKBA gevolgen heeft voor waardering en de waardering gevolgen heeft voor de inrichting van de MKBA. Verzoek is ook om  beide documenten breed toepasbaar maken voor specifieke groepen gebruikers.
Meer informatie: Sander de Bruyn 015-2150 150. naar boven

Energieadvies voedingsindustrie

Voor een bedrijf uit de voedingsindustrie gaat CE Delft een energieadvies uitbrengen met een energieanalyse, het geïdentificeerde besparingspotentieel en een beschrijving op van de maatregelen om dit besparingspotentieel te realiseren, inclusief indicatieve terugverdientijden. Bedrijven hebben vaak een nog onbenut besparingspotentieel met korte, economisch aantrekkelijke terugverdientijden en de energieanalyse kan de opdrachtgever helpen bij beslissingen over nieuwe investeringen. Naast de korte terugverdientijden kunnen investeringen ook nog tot procesefficiëntie en/of productverbeteringen leiden. Meer informatie: Diederik Jaspers 015-2150 150. naar boven

Biogas in de EU 2020 - 2030

Het doel van deze studie is om de Europese Commissie te informeren over de stand van zaken rondom biogas en biomethaanproductie en gebruik in de EU, en het potentieel van biogas voor 2020 en 2030. De studie is breed opgezet: we kijken naar een reeks grondstoffen voor biogasproductie (veelal afvalstromen), en naar de verschillende toepassingen, voor elektriciteitsproductie, verwarming en vervoer. Daarbij wordt ook in kaart gebracht in welke mate biogas kan bijdragen aan de EU-doelstellingen, o.a. op het gebied van klimaat, energiezekerheid en efficiënt gebruik van hulpbronnen. De studie zal resulteren in concrete beleidsaanbevelingen gericht op het wegnemen van technische, economische en administratieve belemmeringen voor de verdere duurzame ontwikkeling van biogas.
Meer informatie: Bettina Kampman 015-2150 150. naar boven

Vergelijking koper en aluminiumkabels

Alliander heeft aan CE Delft opdracht gegeven om een milieukundige vergelijking te doen tussen aluminium en koperen elektriciteitskabels. Alliander wil haar inkoop van grondstoffen duurzamer en circulairder maken. Vroeger waren de meeste kabels van koper, nu wordt veel aluminium gebruikt. Voor de analyse bekijken we de hele keten van deze metalen van mijnbouw tot aan toepassing tot kabel.  Belangrijk in het onderzoek zijn ook de verschillen tussen het gebruik van gerecycled en virgin materiaal. Alliander beschikt over duizenden kilometers kabels en leidingen die energie transporteren. Meer informatie: Geert Bergsma 015-2150 150. naar boven

Financiering energiebesparende maatregelen DG Energy

De komende jaren zal privaat kapitaal en de betrokkenheid van financiële instelling sterk moeten toenemen om investeringen in energiebesparing voldoende van de grond te krijgen. In opdracht van DG Energy stelt CE Delft een database op van financieringsmogelijkheden van energiebesparingsmaatregelen in 28 EU-lidstaten. Het gaat dan om financieringsmogelijkheden waarin publieke en private middelen gecombineerd worden. Doel van het project is om inzicht te krijgen in wat werkt en wat niet werkt. En aan welke vorm van financiering vanuit de overheid, bijvoorbeeld goedkope leningen, garantstellingen of subsidies, is behoefte? Meer informatie: Martijn Blom 015-2150 150. naar boven

Erkende maatregelen werkplek ICT en kleine serverruimtes

Eén van de maatregelen in het SER-energieakkoord voor duurzame groei is het opstellen van lijsten van erkende maatregelen die door bedrijven kunnen worden genomen. CE Delft assisteert Rijkswaterstaat/Infomil met de erkende maatregelen voor de werkplek ICT en voor serverruimtes. Het gaat om het formuleren van de maatregelen en uitgangssituaties, bepalen van de investeringskosten en terugverdientijden, en tevens ook om het formuleren van de maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud. Meer informatie: Maarten Afman 015-2150 150. naar boven