Logo CE Delft

CE Mailvisie april 2016


Industrie en Rijk samen in biomassaprojecten

De hernieuwbare gassector, duurzame koplopers in de industrie, kennisinstituten, én de overheid gaan samenwerken om biomassa-projecten te realiseren die bijdragen aan de verdere totstandkoming van een bio-based economie. Dat is het gevolg van de vandaag gesloten Green Deal business met biomassa en biobased gas die is ondertekend door minister Kamp van Economische Zaken. De deal omvat zowel groene grondstoffen als bio-energie. DSM, AkzoNobel, FrieslandCampina, Suiker Unie, Gasunie, Port of Rotterdam, Groen Gas Nederland, ECN, Energy Academy Europe en de ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu ondertekenden de Deal. Themaleider biomassa Cor Leguijt van CE Delft heeft een belangrijke coördinerende rol vervuld in de aanloopfase en CE Delft coördineert het vervolg. Meer info: Cor Leguijt 015-2150 150. naar boven

Provinciaal ontgassingsverbod binnenvaart

Sinds 2015/2016 hebben de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland een ontgassingsverbod ingesteld waarmee het varend ontgassen van enkele categorieën benzeen en benzeenhoudende stoffen (met meer dan 10% benzeen) wordt verboden binnen deze provincies.   In navolging hierop willen de provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Zeeland meer inzicht in het aantal ontgassingen in deze provincies en ook wat het effect is van de verboden in Zuid-Holland en Noord-Brabant op het aantal ontgassingen in de vier provincies. Meer informatie: Diederik Jaspers 015-2150 150. naar boven

Briefing Europarlementariërs milieu

Themaleider lucht- en zeevaart Jasper Faber heeft samen met deskundigen van Öko-Institut de milieucommissie van het Europees Parlement (ENVI) uitvoerig geïnformeerd ter voorbereiding op de MEPC 69, de aanstaande bijeenkomst van de International Maritime Organisation. De informatieronde draagt bij aan de opstelling van de EU in deze wereldwijde conferentie over de zeevaart. Meer informatie: Jasper Faber 015-2150 150. naar boven

Andere warmte?

Milieudefensie heeft CE Delft gevraagd om een quickscan uit te voeren naar de toekomstbestendigheid van de huidige bronnen van stadsverwarming en de beschikbaarheid van duurzame alternatieven, in de vorm van geothermie. Dat is relevant omdat bij een CO2-arme economie er minder (fossiele) industriële restwarmte zal zijn en de langetermijnzekerheid voor de stadsverwarming door verduurzaming ingevuld kan worden. Meer informatie: Benno Schepers 015-2150 150. naar boven

Voorbeelden plastic heroes

Recycling van kunststof verpakkingen geeft milieuwinst. Om deze winst zichtbaar te maken geeft Nedvang op de website www.plasticheroes.nl voorbeelden waarmee het voordeel goed is voor te stellen. Door CE Delft zijn drie nieuwe voorbeelden uitgewerkt. Meer informatie Ingrid Odegard 015-2150 150. naar boven

Bodemenergiesystemen Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft Tauw en CE Delft opdracht verleend voor het uitvoeren van een analyse over de ontwikkeling van open- en gesloten bodemenergiesystemen in de afgelopen tien jaar. Op basis van kansen en knelpunten die uit interviews met allerlei partijen worden aangegeven zal vervolgens een toekomstperspectief van bodemenergie (open en gesloten systemen) in Zuid-Holland worden geschetst. Centraal daarin is de positie van warmte-koudeopslag in Zuid-Holland bij de opgave voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving en nieuwbouw. Meer informatie: Benno Schepers 015-2150 150. naar boven

Circulaire economie Zeeland

Ten behoeve van de Beleidsnota Economische Agenda wil SER-Zeeland de Provincie Zeeland adviseren over de mogelijkheden om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren c.q. te versnellen. SER Zeeland heeft CE Delft opdracht gegeven om  de beleidsopgave te vertalen naar maatregelen en acties om de economische kansen van de circulaire economie te verzilveren. Daarbij wordt specifiek gekeken naar vier voor Zeeland relevante sectoren: Chemie, Agro/Food, Bouw en Horeca/recreatie. Meer informatie: Geert Bergsma 015-2150 150. naar boven

Power to Ammonia

CE Delft participeert in het consortium ‘Power to Ammonia’, waarbij het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) en consortiumpartners kennis delen en onderzoek doen naar het omzetten van tijdelijke overschoten van wind- en zonne-energie naar ammoniak. Het gaat in het onderzoek om techniek, operatie en haalbaarheid. Consortiumdeelnemer en energieleverancier NUON heeft recent al aangegeven ammoniak te gaan gebruiken in de nieuwe Magnum gascentrale als wind en zon het laten afweten. Meer informatie: Maarten Afman 015-2150 150. naar boven