Logo CE Delft

Auteurs: B.E. (Bettina) Kampman, F.J. (Frans) Rooijers, J. (Jasper) Faber

Delft, juli 2006 - 86 pag.

pdf Strategie voor klimaatneutrale brandstoffen
pdf A strategy on climat-neutral fuels

Dit rapport is ook verkrijgbaar in het Engels