Rapport

Update on Potential of Biofuels in Shipping

Binnen het brede spectrum van technologieën en brandstofoplossingen die scheepsontwerpers, bouwers, eigenaren en beheerders ter beschikking staan, vormen biobrandstoffen een mogelijk alternatief voor scheepsbrandstoffen voor de middellange en lange termijn die relatief snel op de markt kunnen worden gebracht. Ook bieden ze de mogelijkheid, indien aan de duurzaamheidscriteria wordt voldaan, om de CO2-uitstoot te verminderen in vergelijking met traditionele brandstoffen op basis van koolstof.

Biobrandstoffen worden nog slechts zeer beperkt gebruikt voor scheepsmotoren. Volgens het IMO 2020 Data Collection System (DCS) varen schepen voor 99,91% nog steeds op traditionele brandstoffen op basis van koolstof. Niettemin kunnen biobrandstoffen in potentie een groter deel van het brandstofverbruik van schepen voor hun rekening nemen en zo een bijdrage leveren aan de ambities van de EU en IMO om de broeikasgassen die worden uitgestoten door de scheepvaart te reduceren. Recente ontwikkelingen op het gebied van regelgeving in de EU met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen en het levenscyclusaspect van brandstoffen hebben geleid tot een geheel aan maatregelen die aansluiten bij de klimaatdoelstellingen en kunnen zorgen voor een versnelde toepassing van biobrandstoffen.

De ‘drop-in’-eigenschappen van biobrandstoffen, dat wil zeggen het vermogen om conventionele aardoliegeraffineerde koolwaterstoffen te vervangen zonder dat hiervoor grote wijzigingen nodig zijn en in sommige gevallen zonder motoren, brandstofpompen, pompen of aanvoersystemen te hoeven aanpassen, kan een directe, aantrekkelijke en kosteneffectieve oplossing zijn voor de bestaande vloot.

Dit rapport is een update van een eerdere EMSA-studie naar biobrandstoffen, waarin het volledige aanbod aan biobrandstoffen, zowel vloeibaar als gasvormig, wordt onderzocht vanuit het perspectief van de huidige productiecapaciteit, opslag- en distributie-infrastructuur en technologieën om energie op te wekken. Ook zijn technologisch-economische analyses en op risicoanalyse gebaseerde casestudy’s opgenomen om het potentieel voor de scheepvaartsector te evalueren.

Deze studie brengt tevens duidelijk aan het licht wat de belangrijkste voordelen zijn van het gebruik van biobrandstoffen in de scheepvaart en welke uitdagingen en technologische hiaten en leemten in de regelgeving er resteren die de onmiddellijke toepassing van biobrandstoffen verhinderen.

Dit rapport is opgesteld in opdracht van de EMSA (European Maritime Safety Agency) onder raamovereenkomst EMSA/OP/43/2020.