Een levencyclusanalyse (LCA) van uw product

In opdracht van bedrijven, brancheverenigingen, overheden en maatschappelijke organisaties voert CE Delft milieukundige levencyclusanalyses (LCA) uit. Een goed uitgevoerde LCA-studie biedt inzicht in de milieu-impact van een product of dienst. Daarbij wordt de gehele productketen geïnventariseerd - van grondstofwinning, productieprocessen, transport, gebruik tot en met verwerking na afdanking - op basis waarvan de milieuresultaten worden berekend. Het vergelijken van alternatieven is een ander mogelijk doel van LCA. Korte presentatie: Wat kan je met een LCA-studie?

LCA op maat

CE Delft onderscheidt zich in de LCA-markt door de complexiteit van de LCA goed af te stemmen op de vraag van de klant. Wilt u een bijvoorbeeld:
  • Intern meer inzicht in uw productketen om gericht verbeteringen door te kunnen voeren
  • Opties voor verduurzaming laten doorrekenen
  • Een milieuprofiel om uw product mee te kunnen promoten
  • Uw product vergelijken met een concurrerend product
Dat kan! We passen de opzet van de studie op uw doelen aan. Voor een algemeen beeld van de milieueffecten van uw product voor intern gebruik kunnen wij een quickscan uitvoeren.

Denk bijvoorbeeld aan hoe transport scoort ten opzichte van het energiegebruik en de afvalfase, of hoe productvarianten scoren ten opzichte van elkaar. Een dergelijke studie wordt snel uitgevoerd en geeft met een bescheiden budget veel inzicht. Als u naar buiten wilt treden met LCA-resultaten voeren we een volledige LCA uit volgens de ISO-14040/44 standaarden (zie ook hieronder: internationale standaarden). LCA kan zich ook richten op een deel van de productketen. Zo doen wij regelmatig studies naar verwerkroutes van afvalstromen.

LCA en maatschappelijke discussie

LCA kan ingezet worden voor milieuanalyses ten behoeve van lastige maatschappelijke discussies, waarbij er stevige belangen spelen. Hierbij is het mogelijk om te werken met een begeleidingscommissie of een panel en om een wetenschappelijke review te laten uitvoeren. Een recent voorbeeld hiervan is onze studie naar de milieueffecten van de Raamovereenkomst Verpakkingen, voor het KiDV. Een ander voorbeeld is onze milieu-analyse voor de SuperWijzer van 98 verschillende vleesproducten en vleesvervangende eiwitproducten uit de Nederlandse supermarkten.

Internationale standaarden

Onze LCA’s voeren we uit volgens de internationale ISO-standaarden 14040/44. CE Delft heeft ervaring met alle relevante standaarden en kan u adviseren of het werken via standaardisatie voor u relevant is. Wij voeren de volgende type LCA-studies uit:
  • PEF/OEF. Het handboek Product Environmental Footprint (PEF) en Organisational Environmental Footprint (OEF) zijn hard op weg om de nieuwste Europese LCA-standaard te worden.
  • SBK Bepalingsmethode, voor opname van het milieuprofiel van uw product in de Nationale Milieudatabase of het opstellen van een MRPI-blad.
  • Ketenanalyses ten behoeve van de CO2 Prestatieladder
  • Ketenanalyses ten behoeve van het MJA-convenant
  • Standaarden van de GRI en de WBCSD
Daarnaast zijn wij goed bekend met richtlijnen zoals het Greenhouse Gas Protocol en PAS2050, die onder andere aanvullende eisen stellen voor het uitvoeren van LCA voor biotische producten.

Kostenonderzoek en verbeteradvies

De analyse van het milieuprofiel van uw product is vaak een eerste stap in een verbeterproces. Is de milieu-impact bekend? Dan kunt u aan de slag met het identificeren en implementeren van verbeteringen. Wij combineren een LCA-studie vaak met een verbeteradvies op basis van de resultaten en gesprekken  met deskundigen uit verschillende hoeken van uw bedrijf. Een verbeteradvies leidt tot optimalisatie en lagere milieubelasting. In verschillende bedrijven heeft dit geresulteerd in concrete verbetertrajecten in een productketen, bijvoorbeeld in de PVC-productieketen.
We combineren een milieukundige analyse vaak met de kosteneffectiviteit van verschillende scenario’s. Ons onderzoek naar hoogwaardige recycling in opdracht van Rijkswaterstaat en het ministerie van I&M is daar een duidelijk voorbeeld van.
 

LCA on film

Wat onderzoek je en hoe weeg je bepaalde zaken: het blijft lastig om een LCA-uitkomst helder en begrijpelijk uit te leggen aan niet-deskundigen. Voor Nomacorc heeft CE Delft de uitleg over de LCA-studie naar natuurkurk in een filmpje met animatie vastgelegd.

Presentatie van resultaten

Resultaat van een LCA-studie is vaak een rapport, maar steeds vaker levert CE Delft ook managementpresentaties, een slide-doc of een workshop. Een flexibele vorm is een rekentool. Dit is een - meestal eenvoudig - rekenprogramma waarmee u zelf milieuresultaten kunt berekenen aan de hand van uw specifieke invoer. Hier vindt aansprekende voorbeelden.

Reviews

Bij LCA-studies wordt vaak een reviewer ingeschakeld die kijkt of een LCA procedureel en inhoudelijk goed is uitgevoerd. CE Delft heeft uitgebreide ervaring met het reviewen van LCA-studies die door u zelf zijn uitgevoerd of door derden heeft laten uitvoeren. Recente voorbeelden zijn reviews van LCA door DSM, van een LCA-tool door RDC Environment en van diverse CO2-footprintanalyses ten behoeve van de CO2 Prestatieladder. CE Delft is ook erkend LCA deskundige voor reviews van LCA’s van bouwproducten, ten behoeve van opname in de Nationale Milieudatabase.

Opdrachtgevers

LCA’s voeren we uit voor onder andere DSM, FrieslandCampina, Douwe Egberts, Unilever, Eneco, Electrabel, Kennisinstituut Duurzaam Verpakking (KiDV), Milieu Centraal, Varkens in Nood, de FWS (brancheorganisatie voor frisdrank, water en sappen), Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken, de Nederlandse Brouwers, Coca Cola, Oggu, SUEZ, Twence, Ministerie van I&M, Greenpeace, Stichting Kringloop Blik, Bont voor Dieren, Modint, Federatie Textielbeheer Nederland, Vereniging Afvalbedrijven en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer informatie

Voor meer informatie en overleg over toepasbaarheid van een LCA voor uw product of dienst:  

Geert Bergsma Marijn Bijleveld Lonneke de Graaff Ingrid Odegard Sanne Nusselder