Thema

Zeevaart

Zeevaart is van essentieel belang voor de mondiale economie en een belangrijke schakel tussen Nederland en andere economieën. CE Delft heeft decennialange ervaring met onderzoek en advies over klimaat- en milieubeleid voor de zeevaart.

Zeevaart

Hoewel het de meest energie-efficiënte transportmodaliteit is, is de zeevaart verantwoordelijk voor ongeveer 3% van de wereldwijde broeikasgassen en stoot het veel luchtvervuilende stoffen uit. Vanuit de doelstellingen van het Akkoord van Parijs en de Europese Green Deal is het noodzakelijk om de broeikasgasemissies de komende decennia tot nul te reduceren. Dit vereist nieuwe brandstoffen, die voor de productie veel hernieuwbare energie nodig hebben, en wellicht een nieuwe infrastructuur voor de levering aan schepen en aanpassingen van schepen. Deze veranderingen gaan niet vanzelf, maar vereisen inzicht en beleid.

Speerpunten

  • Kennis van de beleidscontext op alle niveaus en kennis van de relevante markten
  • Inzicht in gewenste en minder gewenste effecten van beleidsinstrumenten
  • Kennis van zowel technische als economische aspecten van maatregelen om emissies te reduceren
  • Kennis van nieuwe brandstoffen en innovaties

CE Delft heeft voor de Europese Commissie diepgaande analyses gemaakt van wereldwijde of Europese maatregelen om de brandstofefficiëntie van schepen te verbeteren en om de scheepvaart te laten omschakelen naar duurzame brandstoffen. CE Delft adviseert al jaren het Duitse Ministerie van Transport over regelgeving van emissies en energie-efficiëntie in de International Maritime Organisation (IMO). Jasper Faber was de hoofdauteur van de Fourth IMO Greenhouse Gas Study, het rapport over historische en toekomstige broeikasgasemissies van de zeevaart dat de basis vormt voor de formulering van beleid in de IMO.

Wat kan CE Delft voor u doen?

Advies aan beleidsmakers

CE Delft brengt advies uit om beleid vorm te geven dat effectief en kosteneffectief is. Hierbij houden wij in het oog dat het beleid andere duurzaamheidsdoelstellingen niet schaadt en ruimte geeft aan de zeevaart om zich verder te ontwikkelen en te innoveren.

Analyse en advies voor reders, havens en milieuorganisaties

CE Delft is deskundig op zowel de beleidscontext als de economische en milieuaspecten en kan zo uitstekend alle partijen adviseren.

Tools en modellen

Naast rapporten worden de analyses van CE Delft ook in andere vormen gepresenteerd. Zo hebben wij de Environmental Ship Index (ESI) ontwikkeld, waarmee bepaald kan worden hoe schoon of vervuilend een schip is. Inmiddels maken 30 havens gebruik van de ESI om schone schepen te bevoordelen.

Rapporten over ‘Zeevaart

Maatregelen lozingen EGCS-waswater. Economische effecten van maatregelen ter reductie van lozingen van EGCS-waswater
mei 2024
Lees meer
Study supporting the Impact Assessment of the CountEmissions EU initiative
april 2024
Lees meer
Uitbreiding EU ETS naar de offshore-sector. Praktische details
maart 2024
Lees meer
Bekijk alle publicaties van Zeevaart