Duurzame stad

CE Delft heeft de ambitie om met de grote en middelgrote steden in Nederland (G4, G40) de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Daarvoor zetten wij ons team duurzame stad in, waarin jarenlange kennis en praktijkervaring verzameld is.

Een duurzame stad is een gezonde en leefbare stad voor al haar burgers

We zetten die kennis en ervaring de komende jaren zo in dat veel steden daarvan gebruik kunnen maken. Speerpunten zijn de energietransitie, stedelijke mobiliteit en circulaire economie.

Lees ieder kwartaal de Nieuwsbrief Duurzame Steden, over nieuwe producten en diensten, waar uw gemeente mee aan de slag kan. Lees de recente nieuwsbrief.

Schijf je in voor de nieuwsbrief Duurzame stad

Beleidsevaluaties en rekenkameronderzoeken

Bij CE Delft hebben we uitstekend inzicht in doeltreffende en doelmatige beleidsinstrumenten op gemeentelijk, regionaal en nationaal niveau. Op lokaal niveau werken wij voor verschillende gemeenten en een groot aantal gemeentelijke rekenkamers en rekenkamercommissie. Binnen CE Delft kunnen wij snel de juiste inhoudelijke kennis bundelen om het duurzaamheidsbeleid van een gemeente, provincie of waterschap te beoordelen.

Wij focussen ons op de volgende beleidsonderwerpen waarop we als CE Delft expertise hebben: Energie & Brandstoffen (energiebesparing, duurzame energie), Mobiliteit & Transport (verduurzaming van de mobiliteit), Ketenanalyse (afval, productbeleid, duurzaam inkopen en levenscyclusanalyse), Duurzame steden (verduurzaming van de warmtevoorziening en begeleiden van RES-trajecten) en Economie (milieu-economisch onderzoek, evaluaties).

Ook voeren we regelmatig evaluaties uit van nationale beleidsinstrumenten.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief Duurzame stad

Zeevaart

Zeevaart is van essentieel belang voor de mondiale economie en een belangrijke schakel tussen Nederland en andere economieën. CE Delft heeft decennialange ervaring met onderzoek en advies over klimaat- en milieubeleid voor de zeevaart.

Zeevaart

Hoewel het de meest energie-efficiënte transportmodaliteit is, is de zeevaart verantwoordelijk voor ongeveer 3% van de wereldwijde broeikasgassen en stoot het veel luchtvervuilende stoffen uit. Vanuit de doelstellingen van het Akkoord van Parijs en de Europese Green Deal is het noodzakelijk om de broeikasgasemissies de komende decennia tot nul te reduceren. Dit vereist nieuwe brandstoffen, die voor de productie veel hernieuwbare energie nodig hebben, en wellicht een nieuwe infrastructuur voor de levering aan schepen en aanpassingen van schepen. Deze veranderingen gaan niet vanzelf, maar vereisen inzicht en beleid.

Speerpunten

 • Kennis van de beleidscontext op alle niveaus en kennis van de relevante markten
 • Inzicht in gewenste en minder gewenste effecten van beleidsinstrumenten
 • Kennis van zowel technische als economische aspecten van maatregelen om emissies te reduceren
 • Kennis van nieuwe brandstoffen en innovaties

CE Delft heeft voor de Europese Commissie diepgaande analyses gemaakt van wereldwijde of Europese maatregelen om de brandstofefficiëntie van schepen te verbeteren en om de scheepvaart te laten omschakelen naar duurzame brandstoffen. CE Delft adviseert al jaren het Duitse Ministerie van Transport over regelgeving van emissies en energie-efficiëntie in de International Maritime Organisation (IMO). Jasper Faber was de hoofdauteur van de Fourth IMO Greenhouse Gas Study, het rapport over historische en toekomstige broeikasgasemissies van de zeevaart dat de basis vormt voor de formulering van beleid in de IMO.

Verkeerseconomie

Het thema Verkeerseconomie richt zich op economische analyses binnen de mobiliteits- en transportsector. Daarbij gaat het om onderzoeks- en adviesopdrachten op het gebied van externe- en infrastructuurkosten van verkeer, de effectiviteit en vormgeving van prijsinstrumenten, de kosteneffectiviteit van technische- en beleidsmaatregelen, en de bredere economische impact (bijvoorbeeld werkgelegenheid).

Over de afgelopen jaren heeft CE Delft een uitgebreide expertise opgebouwd in het uitvoeren van economische analyses binnen de verkeer- en vervoerssector. We voeren goed onderbouwde en toegepaste onderzoeks- en adviesopdrachten uit voor een breed scala aan nationale en internationale klanten.

Speerpunten

 • Externe kosten van verkeer, zoals van milieueffecten, verkeersveiligheid en congestie
 • Verschillende vormen van prijsbeleid
 • Combinatie van economische, technische, milieukundige en beleidskennis

Luchtvaart

Luchtvaart is niet weg te denken uit de moderne samenleving. Het verbindt mensen en economieën, en speelt een essentiële rol in de moderne maatschappij, maar kan nog niet eenvoudig en betaalbaar op grote schaal verduurzaamd worden.

Een duurzame ontwikkeling van de luchtvaart vergt een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen. Wij doen al jarenlang onderzoek op dit gebied en hebben kennis van de internationale luchtvaart en van de uitdagingen die gelden op luchthavens. In ons werk kijken we zowel naar de milieueffecten (klimaat, geluid, luchtverontreiniging) als naar de economische aspecten (directe en indirecte werkgelegenheid en toegevoegde waarde, uitstralingseffecten).

 

 

Duurzame stedelijke mobiliteit

Steden zijn steeds meer op zoek naar mogelijkheden om betrouwbare bereikbaarheid aan duurzaamheid te koppelen. Naast kennis over mobiliteit en logistiek hebben de specialisten van CE Delft kennis van (vervoers)economie en techniek en uitgebreide kennis over brandstoffen en hernieuwbare energie.

Voor het bereiken van duurzame mobiliteit is een geïntegreerde aanpak van verschillende beleidsterreinen noodzakelijk. Denk aan fiets- en ov-beleid, ketenmobiliteit, parkeerbeleid, stadslogistiek, aanpak evenementenverkeer, werkgeversaanpak, elektrische auto’s en milieuzones. Het gaat, naast CO2-reductie, ook om luchtkwaliteit, geluid, veiligheid, bereikbaarheid en ruimtegebruik.

Dankzij de onafhankelijke positie, uitgebreide kennis en brede ervaring biedt CE Delft opdrachtgevers hoogwaardige analyse en advies, dat leidt tot inzicht in hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen. Wij kunnen voor elk aspect en elke fase van de duurzame mobiliteitstransitie uitkomst bieden.

Speerpunten

 • Actieve vervoerswijzen en innovatieve vervoersconcepten
 • Visie op het bredere perspectief, zoals ruimtelijke ordening en economie
 • Oog voor procesvraagstukken
Schrijf je in voor de nieuwsbrief Duurzame stad

Goederenvervoer

Verduurzaming van het goederenvervoer is een belangrijk aandachtspunt voor overheden en bedrijfsleven. CE Delft helpt opdrachtgevers met onderzoek en advies naar het verminderen van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en CO2 in de logistieke sector.

Goederenvervoer thema

CE Delft heeft uitgebreide kennis van emissies van vervoerwijzen (bestelbus, vrachtwagen, binnenvaart, trein, luchtvaart, zeescheepvaart) en de factoren die deze emissies beïnvloeden. We berekenen de carbon footprint van logistieke activiteiten en brengen oplossingen in kaart (nieuwe energiedragers, andere voertuigen, modal shift en logistieke optimalisatie), samen met de effecten en kosten van die maatregelen.

We werken zowel aan vraagstukken binnen de stadslogistiek als binnen het internationaal en achterlandvervoer.

Speerpunten

 • Eigen handboek met gedetailleerde emissiekentallen (STREAM) voor alle vervoerswijzen
 • Milieuprestaties en kosten van huidige en toekomstige vervoersvormen
 • Oplossingsgerichte aanpak, onder andere voor de implementatie van zero-emissiezones en logistieke hubconcepten

Personenvervoer

Binnen het thema Personenvervoer richt ons werk zich op het reduceren van verkeersemissies (zowel klimaat als luchtvervuiling), maar we zijn ook goed thuis in de effecten van (beleids)maatregelen op geluid, verkeersveiligheid en congestie.

We voeren beleidsstudies uit voor overheden, van de EU tot aan gemeenten en dragen bouwstenen aan, zoals toegankelijke overzichten van emissiedata, inventarisaties van nieuwe technieken en belemmerende factoren voor de toepassing daarvan. We voeren projecten uit voor bedrijven (zoals fleetowners, auto-importeurs of aanbieders van nieuwe mobiliteitsdiensten) en brancheorganisaties, waarin we bijvoorbeeld mobiliteitsscans of tools ontwikkelen om carbon footprints of kosten in beeld te brengen.

Speerpunten

 • Voertuignormen
 • Elektrisch vervoer
 • Beïnvloeding van mobiliteitskeuzes

Hernieuwbare transportbrandstoffen

Fossiele brandstoffen domineren nog altijd de brandstoffenmix, maar de klimaatdoelstellingen vragen om een gestage toename van het aandeel hernieuwbare energie in transport. Op dit uitdagende onderwerp waar techniek, beleid en ambitie samenkomen heeft CE Delft uitgebreide expertise.

Door het prijsverschil is de groei van hernieuwbare energie momenteel nog sterk afhankelijk van overheidsbeleid. CE Delft heeft kennis van nationaal beleid (zoals de Jaarverplichting) en Europees beleid (zoals de Richtlijn Hernieuwbare Energie en de Richtlijn Brandstofkwaliteit) en onderzoekt de inzet van hernieuwbare brandstoffen voor wegvervoer en lucht- en zeevaart.

Speerpunten

 • Effectieve en efficiënte inzet van hernieuwbare brandstoffen
 • Infrastructuur en productiecapaciteit
 • Samenhang met vlootontwikkelingen en de specifieke kenmerken van vervoersmiddelen
 • Biomassabeschikbaarheid en duurzaamheidskaders
 • Benodigde investeringen en kosten voor gebruikers