Thema

Financiële instrumenten

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het evalueren en vormgeven van effectief beleid op het gebied van een groen fiscaal stelsel, energiesubsidieregelingen, autobelastingen, CO2-belasting, biodiversiteit offsets (habitatbanking), financieringsinstrumenten voor milieu en natuur, etc. Financiële instrumenten zijn niet weg te denken uit het moderne klimaat- en milieubeleid.

Onze kracht is dat we onze economische expertise kunnen combineren met vernieuwende inzichten uit milieu- en  energietechnieken, waardoor we integraal kunnen inschatten hoe beleid doorwerkt op techniek en gedrag. Ondersteuning geven we zowel op het vlak van evaluatievragen (bepalen van doeltreffendheid en doelmatigheid), als op het gebied van advies over vormgeving van instrumenten. We kijken dus zowel terug (ex-post) als vooruit (ex-ante). Vanwege deze combinatie worden we ook regelmatig gevraagd door overheden mee te denken bij voorstellen voor nieuw klimaatbeleid, zoals de Urgenda-maatregelen of Green Deal maatregelen om de aangescherpte Nederlandse doelstelling van 55% in 2030 binnen handbereik te krijgen.

CE Delft heeft een onafhankelijke en gedegen naam opgebouwd als adviseur op het gebied van financiële instrumenten. Door binnen het bureau verbindingen aan te gaan met technische experts op het gebied van LCA, energie en verkeer kunnen we snel een beeld vormen van wat werkt, en wat niet, en maken we gebruik van de laatste technische inzichten. Binnen dit thema maken wij gebruik van standaard en zelfontwikkelde evaluatiemethodieken, economische modellen (E3ME, input-outputtabellen, Merge, WorldScan), kostencurves voor klimaatmaatregelen en uitgebreide databases over elasticiteiten van het energiegebruik en milieugedrag.

Wat kan CE Delft voor u doen?

Beleidsevaluatie

Veel grote belasting- en subsidieregelingen in het klimaat en milieubeleid zijn door ons wel een keer geëvalueerd. Daarbij onderzoeken we de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid. Voorbeelden: energiebelastingen,  SDE+, EIA, MIA\Vamil, ODE.

Maatschappelijke kostenbatenanalyses

CE Delft heeft in opdracht van het ministerie van IenM de Werkwijzer Milieu opgesteld. De werkwijzer gaat in op hoe een MKBA dient te worden opgezet en uitgevoerd en bevat voorschriften en aanbevelingen voor een goed gebruik van MKBA’s in het milieudomein.

Lees meer

Rapporten over ‘Financiële instrumenten

Toetsing beleidsontwikkelingen waterstof
mei 2024
Lees meer
Thermische energie benutten met ORC-installaties. Financiële, arbeidstechnische en beleidsaspecten
maart 2024
Lees meer
Onderzoek positieve impact afschaffing fossiele subsidies
februari 2024
Lees meer
Bekijk alle publicaties van Financiële instrumenten