Thema

Verkeerseconomie

Het thema Verkeerseconomie richt zich op economische analyses binnen de mobiliteits- en transportsector. Daarbij gaat het om onderzoeks- en adviesopdrachten op het gebied van externe- en infrastructuurkosten van verkeer, de effectiviteit en vormgeving van prijsinstrumenten, de kosteneffectiviteit van technische- en beleidsmaatregelen, en de bredere economische impact (bijvoorbeeld werkgelegenheid).

Over de afgelopen jaren heeft CE Delft een uitgebreide expertise opgebouwd in het uitvoeren van economische analyses binnen de verkeer- en vervoerssector. We voeren goed onderbouwde en toegepaste onderzoeks- en adviesopdrachten uit voor een breed scala aan nationale en internationale klanten.

Speerpunten

  • Externe kosten van verkeer, zoals van milieueffecten, verkeersveiligheid en congestie
  • Verschillende vormen van prijsbeleid
  • Combinatie van economische, technische, milieukundige en beleidskennis

Wat kan CE Delft voor u doen?

Advies over prijsbeleid

CE Delft adviseert over prijsbeleid, waaronder vormgeving van autobelastingen, subsidies of emissiehandel. Daarnaast brengen we ook graag de kosten en effecten (op het milieu, maar ook op de verkeersvolumes en -samenstelling, de inkomens van burgers, de verkeersveiligheid, etc.) van deze beleidsmaatregelen in kaart.

Analyse van maatregelen

CE Delft voert kosteneffectiviteitsanalyses uit van beleidsmaatregelen voor verkeer of infrastructuur. Dit doen wij met oog voor het perspectief van de gebruiker, de overheidsfinanciën of de maatschappij als geheel. We doen ook evaluatiestudies, impact assessments en MKBA’s (maatschappelijke kostenbatenanalyses).

Onderzoek naar externe infrastructuurkosten

Zowel nationaal als internationaal is CE Delft de leading expert bij het in kaart brengen van de externe infrastructuurkosten van transport. Wij zijn op de hoogte van state-of-the-art-methodieken en kentallen voor de bepaling van deze kosten, alsmede van de meest efficiënte en effectieve manieren om deze kosten te internaliseren.

Ontwikkelen van kostencurves

CE Delft ontwikkelt kostencurves om de kosten van CO2-reductie in kaart te brengen.

Tools en modellen

We maken gebruik van verschillende tools en modellen (e.g. milieuprijzendatabase voor transport, DYNAMO). Voor Total Cost of Ownership (TCO) analyses maken wij gebruik van ons eigen TCO-model COSTREAM.

Rapporten over ‘Verkeerseconomie

Haalbaarheid ophoging doelstellingen RBSW
maart 2024
Lees meer
Nationaal emissieplafond voor ESR-sectoren
maart 2024
Lees meer
De werkelijke prijs van vliegen
maart 2024
Lees meer
Bekijk alle publicaties van Verkeerseconomie