Duurzame stad

CE Delft heeft de ambitie om met de grote en middelgrote steden in Nederland (G4, G40) de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Daarvoor zetten wij ons team duurzame stad in, waarin jarenlange kennis en praktijkervaring verzameld is.

Een duurzame stad is een gezonde en leefbare stad voor al haar burgers

We zetten die kennis en ervaring de komende jaren zo in dat veel steden daarvan gebruik kunnen maken. Speerpunten zijn de energietransitie, stedelijke mobiliteit en circulaire economie.

Lees ieder kwartaal de Nieuwsbrief Duurzame Steden, over nieuwe producten en diensten, waar uw gemeente mee aan de slag kan. Lees de recente nieuwsbrief.

Schijf je in voor de nieuwsbrief Duurzame stad

Beleidsevaluaties en rekenkameronderzoeken

Bij CE Delft hebben we uitstekend inzicht in doeltreffende en doelmatige beleidsinstrumenten op gemeentelijk, regionaal en nationaal niveau. Op lokaal niveau werken wij voor verschillende gemeenten en een groot aantal gemeentelijke rekenkamers en rekenkamercommissie. Binnen CE Delft kunnen wij snel de juiste inhoudelijke kennis bundelen om het duurzaamheidsbeleid van een gemeente, provincie of waterschap te beoordelen.

Wij focussen ons op de volgende beleidsonderwerpen waarop we als CE Delft expertise hebben: Energie & Brandstoffen (energiebesparing, duurzame energie), Mobiliteit & Transport (verduurzaming van de mobiliteit), Ketenanalyse (afval, productbeleid, duurzaam inkopen en levenscyclusanalyse), Duurzame steden (verduurzaming van de warmtevoorziening en begeleiden van RES-trajecten) en Economie (milieu-economisch onderzoek, evaluaties).

Ook voeren we regelmatig evaluaties uit van nationale beleidsinstrumenten.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief Duurzame stad

Lokale energietransitie

Met het Klimaatakkoord in handen zijn gemeenten aan zet om de warmtetransitie van woningen en andere gebouwen vorm te geven en locaties aan te wijzen voor opwek van wind- en zonne-energie. Binnen het thema Lokale energietransitie helpt CE Delft gemeenten met het opstellen en evalueren van klimaat- en duurzaamheidsbeleid.

Wij combineren onze beleidskennis en kennis van beleidsvormingsprocessen met inhoudelijke kennis. Hierdoor weten wij een goede relatie te leggen tussen bestuurlijke doelstellingen en effectief beleid. Waar nodig werken wij samen met collega’s van andere thema’s, zoals duurzame stedelijke mobiliteit en duurzaam inkopen.

Speerpunten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief Duurzame stad

Gebouwde omgeving nationaal beleid

Het thema Gebouwde omgeving nationaal beleid is gericht op onderzoek en advies op het gebied van nationale beleidsinstrumenten voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

De energietransitie stelt de verschillende stakeholders in de gebouwde omgeving voor grote uitdagingen. Met het oog op een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050 zullen gemeenten, netbeheerders en energiebedrijven aan de slag gaan. Binnen dit thema staat de vraag voorop welke nationale beleidsinstrumenten de transitie naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving het best kunnen stimuleren.

CE Delft heeft brede ervaring binnen dit thema en biedt onderzoek en advies om aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving bij te dragen. Wij zijn hiernaast deskundig op aanverwante thema’s zoals energievoorziening, grondstofketens en financiële instrumenten.

Speerpunten

  • Financiële maatregelen: betaalbaarheid en effectiviteit
  • Convenanten en verplichtingen: rolverdeling en additionaliteit
  • Implementatie van wetgeving
  • Institutionele veranderingen (bijv. beheer en regulering warmtenetten, aardgas- en waterstofnet)

Financiële instrumenten

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het evalueren en vormgeven van effectief beleid op het gebied van een groen fiscaal stelsel, energiesubsidieregelingen, autobelastingen, CO2-belasting, biodiversiteit offsets (habitatbanking), financieringsinstrumenten voor milieu en natuur, etc. Financiële instrumenten zijn niet weg te denken uit het moderne klimaat- en milieubeleid.

Onze kracht is dat we onze economische expertise kunnen combineren met vernieuwende inzichten uit milieu- en  energietechnieken, waardoor we integraal kunnen inschatten hoe beleid doorwerkt op techniek en gedrag. Ondersteuning geven we zowel op het vlak van evaluatievragen (bepalen van doeltreffendheid en doelmatigheid), als op het gebied van advies over vormgeving van instrumenten. We kijken dus zowel terug (ex-post) als vooruit (ex-ante). Vanwege deze combinatie worden we ook regelmatig gevraagd door overheden mee te denken bij voorstellen voor nieuw klimaatbeleid, zoals de Urgenda-maatregelen of Green Deal maatregelen om de aangescherpte Nederlandse doelstelling van 55% in 2030 binnen handbereik te krijgen.

CE Delft heeft een onafhankelijke en gedegen naam opgebouwd als adviseur op het gebied van financiële instrumenten. Door binnen het bureau verbindingen aan te gaan met technische experts op het gebied van LCA, energie en verkeer kunnen we snel een beeld vormen van wat werkt, en wat niet, en maken we gebruik van de laatste technische inzichten. Binnen dit thema maken wij gebruik van standaard en zelfontwikkelde evaluatiemethodieken, economische modellen (E3ME, input-outputtabellen, Merge, WorldScan), kostencurves voor klimaatmaatregelen en uitgebreide databases over elasticiteiten van het energiegebruik en milieugedrag.

Duurzame warmte en koude

De transitie van de gebouwde omgeving komt langzaam maar zeker op gang. Eind 2021 moeten alle gemeenten van Nederland een Transitievisie Warmte gereed hebben en moeten de eerste stappen in de concrete Wijkuitvoeringsplannen worden gezet. CE Delft ondersteunt gemeenten, corporaties, netbeheerders en andere organisaties om invulling te geven aan deze trajecten.

Op het gebied van het verduurzamen van de warmtevoorziening onderzoekt en adviseert CE Delft over de mogelijkheden die er zijn, van gebouw tot gebied. Van individueel tot collectief. Van techniek tot kosten en beleid. Adviseurs van CE Delft hebben een goed gevoel voor het politieke- en maatschappelijke krachtenveld binnen gemeenten.

Al vele jaren helpen wij met complexe warmtevraagstukken in de gebouwde omgeving en glastuinbouw, over het verwarmen zonder aardgas en de overgang naar duurzame en klimaatneutrale alternatieven. Wij kennen alle technische mogelijkheden voor de reductie van de warmtevraag (energiebesparing) en de invulling van de resterende warmtevraag met warmtepompen, warmtenetten, hybride varianten, duurzame gassen en tal van andere innovaties.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief Duurzame stad