Lokale energietransitie

Met het Klimaatakkoord in handen zijn gemeenten aan zet om de warmtetransitie van woningen en andere gebouwen vorm te geven en locaties aan te wijzen voor opwek van wind- en zonne-energie. Binnen het thema Lokale energietransitie helpt CE Delft gemeenten met het opstellen en evalueren van klimaat- en duurzaamheidsbeleid.

Wij combineren onze beleidskennis en kennis van beleidsvormingsprocessen met inhoudelijke kennis. Hierdoor weten wij een goede relatie te leggen tussen bestuurlijke doelstellingen en effectief beleid. Waar nodig werken wij samen met collega’s van andere thema’s, zoals duurzame stedelijke mobiliteit en duurzaam inkopen.

Speerpunten

  • Regionale Energie Strategie (RES)
  • Transitievisie Warmte
  • Koppeling beleid met modellen

Financiële instrumenten

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het evalueren en vormgeven van effectief beleid op het gebied van een groen fiscaal stelsel, energiesubsidieregelingen, autobelastingen, CO2-belasting, biodiversiteit offsets (habitatbanking), financieringsinstrumenten voor milieu en natuur, etc. Financiële instrumenten zijn niet weg te denken uit het moderne klimaat- en milieubeleid.

Onze kracht is dat we onze economische expertise kunnen combineren met vernieuwende inzichten uit milieu- en  energietechnieken, waardoor we integraal kunnen inschatten hoe beleid doorwerkt op techniek en gedrag. Ondersteuning geven we zowel op het vlak van evaluatievragen (bepalen van doeltreffendheid en doelmatigheid), als op het gebied van advies over vormgeving van instrumenten. We kijken dus zowel terug (ex-post) als vooruit (ex-ante). Vanwege deze combinatie worden we ook regelmatig gevraagd door overheden mee te denken bij voorstellen voor nieuw klimaatbeleid, zoals de Urgenda-maatregelen of Green Deal maatregelen om de aangescherpte Nederlandse doelstelling van 55% in 2030 binnen handbereik te krijgen.

CE Delft heeft een onafhankelijke en gedegen naam opgebouwd als adviseur op het gebied van financiële instrumenten. Door binnen het bureau verbindingen aan te gaan met technische experts op het gebied van LCA, energie en verkeer kunnen we snel een beeld vormen van wat werkt, en wat niet, en maken we gebruik van de laatste technische inzichten. Binnen dit thema maken wij gebruik van standaard en zelfontwikkelde evaluatiemethodieken, economische modellen (E3ME, input-outputtabellen, Merge, WorldScan), kostencurves voor klimaatmaatregelen en uitgebreide databases over elasticiteiten van het energiegebruik en milieugedrag.

Duurzame warmte

De transitie van de gebouwde omgeving komt langzaam maar zeker op gang. Eind 2021 moeten alle gemeenten van Nederland een Transitievisie Warmte gereed hebben en moeten de eerste stappen in de concrete Wijkuitvoeringsplannen worden gezet. CE Delft ondersteunt gemeenten, corporaties, netbeheerders en andere organisaties om invulling te geven aan deze trajecten.

Op het gebied van het verduurzamen van de warmtevoorziening onderzoekt en adviseert CE Delft over de mogelijkheden die er zijn, van gebouw tot gebied. Van individueel tot collectief. Van techniek tot kosten en beleid. Adviseurs van CE Delft hebben een goed gevoel voor het politieke- en maatschappelijke krachtenveld binnen gemeenten.

Al vele jaren helpen wij met complexe warmtevraagstukken in de gebouwde omgeving en glastuinbouw, over het verwarmen zonder aardgas en de overgang naar duurzame en klimaatneutrale alternatieven. Wij kennen alle technische mogelijkheden voor de reductie van de warmtevraag (energiebesparing) en de invulling van de resterende warmtevraag met warmtepompen, warmtenetten, hybride varianten, duurzame gassen en tal van andere innovaties.