Duurzame stad

CE Delft heeft de ambitie om met de grote en middelgrote steden in Nederland (G4, G40) de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Daarvoor zetten wij ons team duurzame stad in, waarin jarenlange kennis en praktijkervaring verzameld is.

Een duurzame stad is een gezonde en leefbare stad voor al haar burgers

We zetten die kennis en ervaring de komende jaren zo in dat veel steden daarvan gebruik kunnen maken. Speerpunten zijn de energietransitie, stedelijke mobiliteit en circulaire economie.

Lees ieder kwartaal de Nieuwsbrief Duurzame Steden, over nieuwe producten en diensten, waar uw gemeente mee aan de slag kan. Lees de recente nieuwsbrief.

Schijf je in voor de nieuwsbrief Duurzame stad

Energie internationaal

Het thema Energie internationaal is gericht op de internationale transitie naar een duurzame energievoorziening. We richten ons daarbij met name op het Europese energie- en klimaatbeleid. Dat is de drijvende kracht achter veel van de nationale beleidsontwikkelingen, maar ook van de strategische beslissingen en investeringen van marktpartijen.

Op dit thema werkt CE Delft aan de Europese beleidsontwikkelingen voor opdrachtgevers, zoals de Europese Commissie, het Europese Milieuagentschap (de EEA) en ngo’s. Wij ondersteunen daarnaast ook nationale overheden en bedrijven met onderzoek en advies over Europese beleidsontwikkelingen.

Europese regelgeving stelt doelen, normen en randvoorwaarden voor energiebesparing, hernieuwbare energie en CO2-uitstoot. Bovendien worden de energie-infrastructuren van de lidstaten in Noordwest-Europa steeds meer aan elkaar gekoppeld. Het Europese energie- en klimaatbeleid is volop in ontwikkeling: het huidige beleid voor de periode tot 2030 moet worden geïmplementeerd, terwijl er voorstellen liggen voor aanscherping van de energie- en klimaatdoelen van de EU.

Met onze gedegen kennis, ervaring en netwerk in het Europese energieveld ondersteunen wij zowel Europese als nationale opdrachtgevers. Wij werken daarbij samen met experts op andere thema’s van CE Delft, zoals industrie, mobiliteit, of milieueconomie.

Speerpunten

 • De effecten van de EU Green Deal op het energie- en klimaatbeleid voor de verschillende sectoren
 • De omschakeling van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen
 • De aanpassing van de (internationale) infrastructuur voor elektriciteit, warmte, gassen en transportbrandstoffen
 • Energiebesparing bij eindgebruikers (huishoudens, bedrijven, industrie) en in de energieproductieketen
 • De mogelijke bijdrage van prosumers in de Europese energievoorziening

Beleidsevaluaties en rekenkameronderzoeken

Bij CE Delft hebben we uitstekend inzicht in doeltreffende en doelmatige beleidsinstrumenten op gemeentelijk, regionaal en nationaal niveau. Op lokaal niveau werken wij voor verschillende gemeenten en een groot aantal gemeentelijke rekenkamers en rekenkamercommissie. Binnen CE Delft kunnen wij snel de juiste inhoudelijke kennis bundelen om het duurzaamheidsbeleid van een gemeente, provincie of waterschap te beoordelen.

Wij focussen ons op de volgende beleidsonderwerpen waarop we als CE Delft expertise hebben: Energie & Brandstoffen (energiebesparing, duurzame energie), Mobiliteit & Transport (verduurzaming van de mobiliteit), Ketenanalyse (afval, productbeleid, duurzaam inkopen en levenscyclusanalyse), Duurzame steden (verduurzaming van de warmtevoorziening en begeleiden van RES-trajecten) en Economie (milieu-economisch onderzoek, evaluaties).

Ook voeren we regelmatig evaluaties uit van nationale beleidsinstrumenten.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief Duurzame stad

Lokale energietransitie

Met het Klimaatakkoord in handen zijn gemeenten aan zet om de warmtetransitie van woningen en andere gebouwen vorm te geven en locaties aan te wijzen voor opwek van wind- en zonne-energie. Binnen het thema Lokale energietransitie helpt CE Delft gemeenten met het opstellen en evalueren van klimaat- en duurzaamheidsbeleid.

Wij combineren onze beleidskennis en kennis van beleidsvormingsprocessen met inhoudelijke kennis. Hierdoor weten wij een goede relatie te leggen tussen bestuurlijke doelstellingen en effectief beleid. Waar nodig werken wij samen met collega’s van andere thema’s, zoals duurzame stedelijke mobiliteit en duurzaam inkopen.

Speerpunten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief Duurzame stad

Gebouwde omgeving nationaal beleid

Het thema Gebouwde omgeving nationaal beleid is gericht op onderzoek en advies op het gebied van nationale beleidsinstrumenten voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

De energietransitie stelt de verschillende stakeholders in de gebouwde omgeving voor grote uitdagingen. Met het oog op een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050 zullen gemeenten, netbeheerders en energiebedrijven aan de slag gaan. Binnen dit thema staat de vraag voorop welke nationale beleidsinstrumenten de transitie naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving het best kunnen stimuleren.

CE Delft heeft brede ervaring binnen dit thema en biedt onderzoek en advies om aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving bij te dragen. Wij zijn hiernaast deskundig op aanverwante thema’s zoals energievoorziening, grondstofketens en financiële instrumenten.

Speerpunten

 • Financiële maatregelen: betaalbaarheid en effectiviteit
 • Convenanten en verplichtingen: rolverdeling en additionaliteit
 • Implementatie van wetgeving
 • Institutionele veranderingen (bijv. beheer en regulering warmtenetten, aardgas- en waterstofnet)

Financiële instrumenten

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het evalueren en vormgeven van effectief beleid op het gebied van een groen fiscaal stelsel, energiesubsidieregelingen, autobelastingen, CO2-belasting, biodiversiteit offsets (habitatbanking), financieringsinstrumenten voor milieu en natuur, etc. Financiële instrumenten zijn niet weg te denken uit het moderne klimaat- en milieubeleid.

Onze kracht is dat we onze economische expertise kunnen combineren met vernieuwende inzichten uit milieu- en  energietechnieken, waardoor we integraal kunnen inschatten hoe beleid doorwerkt op techniek en gedrag. Ondersteuning geven we zowel op het vlak van evaluatievragen (bepalen van doeltreffendheid en doelmatigheid), als op het gebied van advies over vormgeving van instrumenten. We kijken dus zowel terug (ex-post) als vooruit (ex-ante). Vanwege deze combinatie worden we ook regelmatig gevraagd door overheden mee te denken bij voorstellen voor nieuw klimaatbeleid, zoals de Urgenda-maatregelen of Green Deal maatregelen om de aangescherpte Nederlandse doelstelling van 55% in 2030 binnen handbereik te krijgen.

CE Delft heeft een onafhankelijke en gedegen naam opgebouwd als adviseur op het gebied van financiële instrumenten. Door binnen het bureau verbindingen aan te gaan met technische experts op het gebied van LCA, energie en verkeer kunnen we snel een beeld vormen van wat werkt, en wat niet, en maken we gebruik van de laatste technische inzichten. Binnen dit thema maken wij gebruik van standaard en zelfontwikkelde evaluatiemethodieken, economische modellen (E3ME, input-outputtabellen, Merge, WorldScan), kostencurves voor klimaatmaatregelen en uitgebreide databases over elasticiteiten van het energiegebruik en milieugedrag.

Schone gassen

Gassen houden een belangrijke rol in de economie van de toekomst. Daarvoor moeten ze uiteindelijk wel klimaatneutraal worden. Het thema Schone gassen is gericht op onderzoek en advies over toepassing en productie van gasvormige brandstoffen: waterstof, groengas, biogas en synthetisch methaan.

Schone gassen

CE Delft heeft brede ervaring binnen dit thema en biedt onderzoek en advies om aan de transitie naar een klimaatneutrale gasvoorziening bij te dragen. Wij zijn experts met kennis van beleidsinstrumenten, van vraag- en productiescenario’s, en van verwaardingsroutes. We zijn daarnaast deskundig op aanverwante thema’s zoals elektriciteitsvoorziening, verduurzaming van de industrie, grondstofketens, financiële instrumenten, en hernieuwbare transportbrandstoffen.

Speerpunten

 • Spanningsveld tussen elektrificatie en klimaatneutrale gassen
 • Implicatie van de gastransitie voor de gasinfrastructuur
 • Ontwikkeling van de waterstofketens
 • Optimale inzet van biogene gassen

Wat betekent waterstof voor de werkgelegenheid – Podcast met Cor Leguijt

Hernieuwbare transportbrandstoffen

Fossiele brandstoffen domineren nog altijd de brandstoffenmix, maar de klimaatdoelstellingen vragen om een gestage toename van het aandeel hernieuwbare energie in transport. Op dit uitdagende onderwerp waar techniek, beleid en ambitie samenkomen heeft CE Delft uitgebreide expertise.

Door het prijsverschil is de groei van hernieuwbare energie momenteel nog sterk afhankelijk van overheidsbeleid. CE Delft heeft kennis van nationaal beleid (zoals de Jaarverplichting) en Europees beleid (zoals de Richtlijn Hernieuwbare Energie en de Richtlijn Brandstofkwaliteit) en onderzoekt de inzet van hernieuwbare brandstoffen voor wegvervoer en lucht- en zeevaart.

Speerpunten

 • Effectieve en efficiënte inzet van hernieuwbare brandstoffen
 • Infrastructuur en productiecapaciteit
 • Samenhang met vlootontwikkelingen en de specifieke kenmerken van vervoersmiddelen
 • Biomassabeschikbaarheid en duurzaamheidskaders
 • Benodigde investeringen en kosten voor gebruikers

Duurzame industrie

De industrie is een belangrijke motor van de economie maar vaak ook verantwoordelijk voor een hoge uitstoot van broeikas- en luchtvervuilende emissies. De klimaatdoelstellingen en de ontwikkeling richting een circulaire economie brengen dan ook grote uitdagingen met zich mee. CE Delft biedt onderzoek en advies om deze verduurzaming te realiseren.     

Bedrijven en industriële clusters ontwikkelen steeds concretere plannen om de CO2-uitstoot te verminderen. Zij sturen ook in toenemende mate op de carbon footprint van hun processen en producten. Deels vanuit duurzaamheidsambities en vragen van afnemers, maar ook omdat het kan bijdragen aan kostenbesparingen en het versterken van marktposities. 

CE Delft ondersteunt deze ambities vanuit onze expertise van industriële processen, ketens, infrastructuur en nationaal en Europees beleid. Wij hebben een goed netwerk bij bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen, en komen met gedegen en realistische oplossingen. We zijn sterk in het identificeren van besparingsopties door samenwerking tussen bedrijvenWij werken aan de verduurzaming van het energiegebruik en de grondstoffen van de industrie.

Vanuit onze brede inhoudelijke kennis adviseren we over innovatieve opties, die vaak verrassend realistisch blijken te zijn. 

Speerpunten

We hebben onder andere expertise op de volgende onderwerpen: 

 • Energiebesparing in de industrie 
 • Elektrificatie, blauwe en groene waterstof en andere energiedragers 
 • CCS en CCU 
 • Circulair grondstofgebruik en biomassa 
 • Procesintensificatie 
 • Infrastructuur voor elektrificering, groene waterstof, CO2 en warmte 

Elektriciteit

De energietransitie vereist verregaande veranderingen in de hele energieketen. CE Delft biedt technisch, economisch en beleidsadvies voor de verduurzaming over de volledige breedte van deze keten. Onze klanten zijn overheden, bedrijven en milieuorganisaties. We stoelen ons onafhankelijk advies op onze decennialange expertise en gedegen inhoudelijke kennis.

Speerpunten

 • Omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen
 • Aanpassingen in de energie-infrastructuur
 • Flexibiliteit en systeemintegratie
 • Afhankelijkheden tussen vraag en hernieuwbare opwek
 • Beleids- en maatschappelijke consequenties