Beleidsevaluaties en rekenkameronderzoeken

Bij CE Delft hebben we uitstekend inzicht in doeltreffende en doelmatige beleidsinstrumenten op gemeentelijk, regionaal en nationaal niveau. Op lokaal niveau werken wij voor verschillende gemeenten en een groot aantal gemeentelijke rekenkamers en rekenkamercommissie. Binnen CE Delft kunnen wij snel de juiste inhoudelijke kennis bundelen om het duurzaamheidsbeleid van een gemeente, provincie of waterschap te beoordelen.

Wij focussen ons op de volgende beleidsonderwerpen waarop we als CE Delft expertise hebben: Energie & Brandstoffen (energiebesparing, duurzame energie), Mobiliteit & Transport (verduurzaming van de mobiliteit), Ketenanalyse (afval, productbeleid, duurzaam inkopen en levenscyclusanalyse), Duurzame steden (verduurzaming van de warmtevoorziening en begeleiden van RES-trajecten) en Economie (milieu-economisch onderzoek, evaluaties).

Ook voeren we regelmatig evaluaties uit van nationale beleidsinstrumenten.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief Duurzame stad

Circulaire economie

CE Delft is een belangrijke speler op het gebied van onderzoek naar de circulaire economie. In een circulaire economie vindt hergebruik van materialen plaats terwijl zoveel mogelijk waarde wordt behouden. Dit leidt tot vermindering van het gebruik van grondstoffen, heeft milieuvoordelen en maakt ons minder afhankelijk van grondstoffen die vaak maar beperkt voorradig zijn in de wereld.

Circulaire economie is een belangrijk beleidsthema, nationaal, regionaal én Europees. Het Rijksbrede programma circulaire economie richt zich op 50% minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030 en een volledig circulaire economie voor 2050. De EU noemt vergelijkbare doelen in haar actieplan voor een circulaire economie.

Speerpunten

Gebouwde omgeving nationaal beleid

Het thema Gebouwde omgeving nationaal beleid is gericht op onderzoek en advies op het gebied van nationale beleidsinstrumenten voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

De energietransitie stelt de verschillende stakeholders in de gebouwde omgeving voor grote uitdagingen. Met het oog op een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050 zullen gemeenten, netbeheerders en energiebedrijven aan de slag gaan. Binnen dit thema staat de vraag voorop welke nationale beleidsinstrumenten de transitie naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving het best kunnen stimuleren.

CE Delft heeft brede ervaring binnen dit thema en biedt onderzoek en advies om aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving bij te dragen. Wij zijn hiernaast deskundig op aanverwante thema’s zoals energievoorziening, grondstofketens en financiële instrumenten.

Speerpunten

 • Financiële maatregelen: betaalbaarheid en effectiviteit
 • Convenanten en verplichtingen: rolverdeling en additionaliteit
 • Implementatie van wetgeving
 • Institutionele veranderingen (bijv. beheer en regulering warmtenetten, aardgas- en waterstofnet)

Grondstofketens

CE Delft analyseert de milieueffecten van grondstoffen, producten en afvalstromen en helpt om deze milieubelasting stap voor stap te verlagen. 

Voor een analyse van dmilieueffecten van grondstoffen, producten en afvalstromen gebruiken we de levenscyclusanalyses. We werken voor overheden, bedrijven en ngo’sCE Delft heeft uitgebreide ervaring om verpakkingen milieukundig te vergelijken. We voeren LCA-studies uit naar plastic en recycling. Met name chemische recycling van plastic onderzoeken we zeer regelmatig. Op dit punt helpen we overheden bij vormgeven van beleid. We zijn nauw betrokken bij de bepaling van de impacts van statiegeld. 

Speerpunten

 • Milieukundige en economische benadering van grondstoffen en materialen
 • Kennis van circulaire concepten
 • Kennis van belangrijke grondstofsectoren (metaal, bouw, beton, kunststof, chemie, verpakking en afval)
 • Chemische recycling van kunststoffen

Duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen is in de praktijk niet eenvoudig, maar door jarenlange ervaring en deskundigheid kan CE Delft hierin adviseren. Met onze kennis over duurzame energie, transport en grondstoffen ondersteunen wij zowel inkopers als leveranciers.

Door duurzaam inkopen (ook wel Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, MVI) kunnen overheden en bedrijven de milieu-impact van aanbestedingen beperken en maatschappelijk verantwoord handelen bevorderen. Het is een krachtig instrument om de eigen CO2-uitstoot te verminderen, de circulaire economie te stimuleren en duurzame innovatie bij andere partijen te ondersteunen.

Wij kennen de innovaties en weten wat de duurzame mogelijkheden zijn die de markt te bieden heeft. Daarmee kunnen wij adviseren bij welke productgroepen of -processen de meeste winst is te behalen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief Duurzame stad

Milieu-economie

Bij het thema Milieu-economie kijken we naar de interactie tussen economie en milieu. Beprijzing van milieuschade vormt een belangrijk onderdeel daarvan. Economische activiteiten kunnen leiden tot ongewenste milieueffecten, zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en luchtvervuiling. Die hebben op hun beurt een negatieve invloed op onze welvaart. Milieubeleid kan leiden tot kosten voor burgers en bedrijven, maar het kan ook kansen creëren voor innovatie en werkgelegenheid.

Door middel van economische analyses en impactassessments maken we inzichtelijk wat de effecten van milieubeleid zijn op de kosten voor bedrijven en burgers en berekenen we de effecten op economische groei, werkgelegenheid en emissies. Voor analyses gebruiken we tools en modellen die gebruikelijk zijn in de economie, zoals kostenbatenanalyses. Ook kunnen we doorrekening met veel gebruikte economische modellen verzorgen zoals E3ME of GTAP.

Speerpunten

Duurzame industrie

De industrie is een belangrijke motor van de economie maar vaak ook verantwoordelijk voor een hoge uitstoot van broeikas- en luchtvervuilende emissies. De klimaatdoelstellingen en de ontwikkeling richting een circulaire economie brengen dan ook grote uitdagingen met zich mee. CE Delft biedt onderzoek en advies om deze verduurzaming te realiseren.     

Bedrijven en industriële clusters ontwikkelen steeds concretere plannen om de CO2-uitstoot te verminderen. Zij sturen ook in toenemende mate op de carbon footprint van hun processen en producten. Deels vanuit duurzaamheidsambities en vragen van afnemers, maar ook omdat het kan bijdragen aan kostenbesparingen en het versterken van marktposities. 

CE Delft ondersteunt deze ambities vanuit onze expertise van industriële processen, ketens, infrastructuur en nationaal en Europees beleid. Wij hebben een goed netwerk bij bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen, en komen met gedegen en realistische oplossingen. We zijn sterk in het identificeren van besparingsopties door samenwerking tussen bedrijvenWij werken aan de verduurzaming van het energiegebruik en de grondstoffen van de industrie.

Vanuit onze brede inhoudelijke kennis adviseren we over innovatieve opties, die vaak verrassend realistisch blijken te zijn. 

Speerpunten

We hebben onder andere expertise op de volgende onderwerpen: 

 • Energiebesparing in de industrie 
 • Elektrificatie, blauwe en groene waterstof en andere energiedragers 
 • CCS en CCU 
 • Circulair grondstofgebruik en biomassa 
 • Procesintensificatie 
 • Infrastructuur voor elektrificering, groene waterstof, CO2 en warmte