Beleidsevaluaties en rekenkameronderzoeken

Bij CE Delft hebben we uitstekend inzicht in doeltreffende en doelmatige beleidsinstrumenten op gemeentelijk, regionaal en nationaal niveau. Op lokaal niveau werken wij voor verschillende gemeenten en een groot aantal gemeentelijke rekenkamers en rekenkamercommissie. Binnen CE Delft kunnen wij snel de juiste inhoudelijke kennis bundelen om het duurzaamheidsbeleid van een gemeente, provincie of waterschap te beoordelen.

Wij focussen ons op de volgende beleidsonderwerpen waarop we als CE Delft expertise hebben: Energie & Brandstoffen (energiebesparing, duurzame energie), Mobiliteit & Transport (verduurzaming van de mobiliteit), Ketenanalyse (afval, productbeleid, duurzaam inkopen en levenscyclusanalyse), Duurzame steden (verduurzaming van de warmtevoorziening en begeleiden van RES-trajecten) en Economie (milieu-economisch onderzoek, evaluaties).

Ook voeren we regelmatig evaluaties uit van nationale beleidsinstrumenten.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief Duurzame stad

Voedselketens

Het voedselsysteem staat voor een belangrijke opgave: verduurzamen! Denk hierbij aan: productie met lagere klimaat- en stikstofemissies, meer biodiversiteit, een meer plantaardig eetpatroon en eerlijke prijzen voor producten.

CE Delft maakt milieukundige analyses van voedingsmiddelen en geeft advies over concrete verbeteringen waarin zowel wordt gekeken naar de effecten op milieu als op de kosten. Wij ondersteunen bedrijven, overheden en ngo’s met onderzoek en advies, van productie tot en met consumptie. Met ons interdisciplinaire team werken we onder andere aan product- en bedrijfsanalyses, economische instrumenten en beleidsadvies.

Speerpunten

  • Innovatieve technologie en verduurzaming van productie
  • De eiwittransitie
  • Beprijzing van externe kosten
  • Fosfaatterugwinning
  • Reststroomverwerking
  • Circulariteit

Financiële instrumenten

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het evalueren en vormgeven van effectief beleid op het gebied van een groen fiscaal stelsel, energiesubsidieregelingen, autobelastingen, CO2-belasting, biodiversiteit offsets (habitatbanking), financieringsinstrumenten voor milieu en natuur, etc. Financiële instrumenten zijn niet weg te denken uit het moderne klimaat- en milieubeleid.

Onze kracht is dat we onze economische expertise kunnen combineren met vernieuwende inzichten uit milieu- en  energietechnieken, waardoor we integraal kunnen inschatten hoe beleid doorwerkt op techniek en gedrag. Ondersteuning geven we zowel op het vlak van evaluatievragen (bepalen van doeltreffendheid en doelmatigheid), als op het gebied van advies over vormgeving van instrumenten. We kijken dus zowel terug (ex-post) als vooruit (ex-ante). Vanwege deze combinatie worden we ook regelmatig gevraagd door overheden mee te denken bij voorstellen voor nieuw klimaatbeleid, zoals de Urgenda-maatregelen of Green Deal maatregelen om de aangescherpte Nederlandse doelstelling van 55% in 2030 binnen handbereik te krijgen.

CE Delft heeft een onafhankelijke en gedegen naam opgebouwd als adviseur op het gebied van financiële instrumenten. Door binnen het bureau verbindingen aan te gaan met technische experts op het gebied van LCA, energie en verkeer kunnen we snel een beeld vormen van wat werkt, en wat niet, en maken we gebruik van de laatste technische inzichten. Binnen dit thema maken wij gebruik van standaard en zelfontwikkelde evaluatiemethodieken, economische modellen (E3ME, input-outputtabellen, Merge, WorldScan), kostencurves voor klimaatmaatregelen en uitgebreide databases over elasticiteiten van het energiegebruik en milieugedrag.

Duurzame warmte en koude

De transitie van de gebouwde omgeving komt langzaam maar zeker op gang. Eind 2021 moeten alle gemeenten van Nederland een Transitievisie Warmte gereed hebben en moeten de eerste stappen in de concrete Wijkuitvoeringsplannen worden gezet. CE Delft ondersteunt gemeenten, corporaties, netbeheerders en andere organisaties om invulling te geven aan deze trajecten.

Op het gebied van het verduurzamen van de warmtevoorziening onderzoekt en adviseert CE Delft over de mogelijkheden die er zijn, van gebouw tot gebied. Van individueel tot collectief. Van techniek tot kosten en beleid. Adviseurs van CE Delft hebben een goed gevoel voor het politieke- en maatschappelijke krachtenveld binnen gemeenten.

Al vele jaren helpen wij met complexe warmtevraagstukken in de gebouwde omgeving en glastuinbouw, over het verwarmen zonder aardgas en de overgang naar duurzame en klimaatneutrale alternatieven. Wij kennen alle technische mogelijkheden voor de reductie van de warmtevraag (energiebesparing) en de invulling van de resterende warmtevraag met warmtepompen, warmtenetten, hybride varianten, duurzame gassen en tal van andere innovaties.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief Duurzame stad