Methode

CEGOIA – provincie

Provincie en regio klimaatneutraal

Uw provincie of regio heeft een klimaatdoelstelling voor 2050 of zelfs eerder. Maar hoe gaat u dit doel bereiken? Voor het verduurzamen van de warmtevoorziening moeten vooral de gemeenten aan de slag. Zij kunnen allen afzonderlijk plannen maken, maar gezamenlijk is vaak efficiënter. Als provincie of regio kunt u het voortouw nemen en daarmee de gemeenten helpen bij het zetten van de eerste stappen naar een klimaatneutrale warmtevoorziening.

CE Delft heeft het CEGOIA-model ontwikkeld om provincies, regio’s en gemeenten inzicht te geven in de goedkoopste duurzame warmtevoorziening per buurt. We doen verschillende analyses om te kijken in welke buurten een gemeente het beste zou kunnen starten. Ook betrekken we alle stakeholders en geven richting aan het proces. CEGOIA heeft al veel provincies en gemeenten op weg geholpen.

Voorbeeldproject Noord-Holland: warmte in transitie

In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft CE Delft alle gemeenten voorzien van een basisplan voor de transitie van de warmtevraag van de gebouwde omgeving naar een klimaatneutrale toekomst. Voor gemeenten en andere stakeholders zoals netbeheerders, omgevingsdiensten en woningcorporaties zijn per Noord-Hollandse regio twee werksessies gehouden. Daarbij is besproken wat de alternatieven zijn voor de huidige (fossiele) warmtevoorziening. Die informatie is verdiept met met het CEGOIA-model van CE Delft, dat voor de bebouwing in elke buurt alle combinaties van energiebesparingsinvesteringen in het gebouw, en investeringen in energie-infrastructuur en klimaatneutrale energiedragers uitrekent.

De uitkomsten zijn gepresenteerd op kaarten met eindbeelden, en er zijn kansenkaarten gepresenteerd die antwoord geven op de vraag in welke buurten de warmtetransitie het best te starten is. Bijvoorbeeld omdat de energie-infrastructuur de komende 5 of 10 jaar vervangen moet worden, of omdat een grootschalige renovatie van de gebouwen van een woningcorporatie gepland is.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief Duurzame stad