Methode

Milieuprijzen

Milieuprijzen

Het Handboek Milieuprijzen 2023 is het technische achtergrondrapport waarin op een transparante wetenschappelijke methode is beschreven hoe CE Delft tot deze milieuprijzen is gekomen en op welke manier de berekeningen zijn uitgevoerd. Het Handboek is door CE Delft ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Milieuprijzen in LCA-software SimaPro

Milieuprijzen worden ook gebruikt om resultaten van diverse milieueffecten te wegen naar één enkele score (single score). In het LCA-softwarepakket SimaPro zijn de milieuprijzen als weegfactoren opgenomen.

Miljardenschade berekend door PBL

Het Handboek wordt gebruikt door bedrijven en overheden bij het bepalen van de impact van milieuvervuiling op de welvaart in Nederland en elders. Zo heeft het Planbureau voor de Leefomgeving in juni 2018 berekend dat er in Nederland 31 miljard euro schade wordt veroorzaakt door emissies in Nederland (4,5% van het Bruto Binnenlands Product). Het PBL komt tot deze cijfers door milieuprijzen te koppelen aan informatie uit de Emissieregistratie.

Milieuprijzentool

Milieuprijzen zijn kengetallen die de maatschappelijke waarde van milieuvervuiling berekenen en uitdrukken in euro’s per kilogram vervuilende stof. Milieuprijzen geven daarmee de betalingsbereidheid voor het voorkomen van milieuvervuiling. Onderstaande opzoektool geeft de milieuprijzen voor meer dan 3.400 stoffen voor emissies vanaf Nederlands grondgebied in het jaar 2019 voor een gemiddelde locatie door een gemiddelde uitstootbron. De weergave is in €/kg emissie in het prijspeil van 2021. De stofnamen moeten in het Engels worden ingevoerd (voluit, geen afkortingen), of met het internationale 9-digit CAS-nummer. Voor het gebruik van milieuprijzen verwijzen we naar ons Handboek Milieuprijzen 2023.