Rapport

Additional profits of sectors and firms from the EU ETS. 2008-2019

In deze studie worden de additionele winsten berekend van sectoren en bedrijven in het EU ETS van 2008 tot en met 2019 voor de 15 meest CO2-intensieve sectororen plus de luchtvaart in 19 EU-lidstaten. Drie soorten winst zijn onderzocht:

  1. Winsten uit overallocatie van gratis emissierechten, d.i. toedeling van meer rechten dan op basis van de vraag zijn gerechtvaardigd. Hierdoor ontstonden tussen 2008 en 2019 additionele winsten van naar schatting € 1,6 miljard.
  2. Winsten uit het gebruik van goedkopere internationale offsets om aan verplichtingen te voldoen (waartoe bedrijven gerechtvaardigd waren). Hierdoor ontstonden tussen 2008 en 2019 additionele winsten ter waarde van € 3 miljard.
  3. Winsten uit (gedeeltelijke) doorberekening van de opportuniteitskosten van gratis emissierechten in productprijzen. Door de opzet van het EU ETS, met zijn mengvorm van gratis allocatie en veiling voor emissies hoger dan de benchmarks, is er voor producenten alle gelegenheid tot kostendoorberekening. Hierdoor ontstonden tussen 2008 en 2019 additionele winsten van € 26-46 miljard.

De additionele winsten voor de 15 sectoren in de 19 landen bedroegen aldus samen tussen € 30 miljard en meer dan € 50 miljard in de periode 2008-2019. In absolute cijfers waren de additionele winsten het hoogst in de ijzer- en staalsector (€ 11,9-16,1 miljard), gevolgd door de cementindustrie (€ 7,1-10,3 miljard) en raffinaderijen (€ 5,9-11,3 miljard).

Aan beleidsmakers wordt aanbevolen alternatieve manieren te overwegen on weglekeffecten te voorkomen, met als doel Europese bedrijven te stimuleren hun CO2-afdruk te verminderen terwijl ze op de wereldmarkt concurrerend blijven.

Meer over