Rapport

Behavioural climate change mitigation options and their appropriate inclusion in quantitative longer term policy scenarios

Veranderingen in consumentengedrag kunnen leiden tot forse vermindering van broeikasgasemissies binnen de Europese Unie, vooral op het terrein van vervoer, huisvesting en voedsel. Dit wordt bevestigd in deze studie, die in opdracht van DG Klimaatactie van de Europese Commissie door CE Delft, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research en LEI Wageningen is uitgevoerd. Gedragsveranderingen kunnen technologische veranderingen aanvullen en betekenen dat emissiereductiedoelstellingen kosteneffectiever kunnen worden behaald. 

In deze studie worden 36 gedragsveranderingen op een rij gezet die mogelijk tot een vermindering van de broeikasuitstoot kunnen leiden. Hiervan zijn 11 bijzonder relevante opties in detail geanalyseerd, waaronder: overschakeling op een gezonder en evenwichtiger dieet, verminderde vlees- en zuivelconsumptie, aankoop en gebruik van een kleinere auto of elektrische auto, ‘teleworking’, en aanpassing van de kamertemperatuur en optimalisering van de ventilatie in gebouwen.

Voor elke van deze in detail onderzochte gedragsveranderingen zijn de potentiële emissiereducties voor 2020, 2030 en 2050 gekwantificeerd. In deze studie worden de barrières voor het implementeren van de veranderingen in kaart gebracht en de vermoedelijke effecten van beleidspakketten om deze barrières te overwinnen gekwantificeerd.

Uit de resultaten blijkt dat de gedragsveranderingen die gelijktijdig zouden kunnen plaatsvinden in principe tot een totale jaarlijkse emissiereductie van ongeveer 600 Megaton CO2-equivalent in 2020 zouden kunnen leiden. Dat is circa één kwart van voorspelde jaaremissies van sectoren die niet onder het EU emissiehandelssysteem vallen. Vooral op het terrein van voedsel zijn deze potentiële besparingen hoog.