Rapport

Beleid voor reductie van VOS in de aardolieketen

In dit onderzoek hebben we enkele beleidsalternatieven naast elkaar gezet die onderdeel kunnen vormen van beleid na KWS-2000. De onderzoeksvraag luidt als volgt: Wat zijn de voor- en nadelen van verschillende beleidsinstrumenten om een verdere reductie van VOS-emissies te realiseren in de aardolieketen en welk instrument is het meest kosteneffectief daarin? In dit rapport worden de meetonzekerheden rond het bepalen van de VOS-emissies onder de loep genomen en wordt bepaald welk beleid additioneel nodig is om de Europese verzuringsnormen (185kton in 2010) te halen, en een strengere doelstelling van 163kton. Van beide doelstellingen zijn de kosten berekend voor diverse industriële sectoren indien de doelstellingen uniform over de diverse sectoren worden verdeeld. Vervolgens is gekeken naar de vraag of het wellicht voordelig is om tot emissiehandel te komen en daarvoor hebben we de kostencurves van maatregelen geschat. Alle kostencurves zijn geschat in een hoge en een lage variant, waarbij we de lage variant als meest aannemelijk achten. Uit dit onderzoek blijkt dat de gemiddelde kosten niet ver uiteenlopen en neerkomen op een gemiddelde van ongeveer 4-7 gulden per kilogram vermeden VOS bij de doelstelling van 185kton en ongeveer 7-9 gulden per kilogram vermeden VOS bij de strengere doelstelling. Alleen bij de VOTOB (tankoverslag) zijn de maatregelen aanzienlijk duurder. Goedkopere maatregelen zijn te vinden bij de relatief kleine bedrijfjes die met oplosmiddelen werken of met verven en lakken. Dergelijke bedrijven zullen echter niet snel deelnemen aan een systeem van verhandelbare emissierechten omdat de administratiekosten voor het creëren van een emissierecht voor hen te hoog zijn. Uit een vergelijking tussen verschillende beleidsinstrumenten kwam naar voren dat het beleidsinstrument met waarschijnlijk de laagste uitvoeringskosten (voor bedrijven en overheid) een doelconvenanten zijn waarbij concrete doelstellingen met bedrijven en/of branches worden afgesproken. Eventueel zouden deze doelstellingen ook nog verhandelbaar kunnen worden gemaakt, en op die manier zou een relatief goedkoop en kosteneffectief beleid kunnen worden gevoerd om de emissies van VOS te reduceren.

Auteurs

Meer over