Rapport

Beleving en MKBA in het geluidsbeleid

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat bereidt nieuwe regelgeving voor, om de bescherming van burgers tegen verkeersgeluid beter te kunnen garanderen. Om een verdere toename van de geluidshinder te voorkomen zullen zogenaamde geluidsproductieplafonds worden ingevoerd. Deze dienen ervoor te zorgen dat de geluidsproductie niet ongebreideld toeneemt, bijvoorbeeld door de autonome groei van het verkeer. Daarnaast staat het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor een grote saneringsoperatie waarbij de hoogste geluidsbelastingen zullen worden weggenomen. Tegen de achtergrond van deze beleidsintensivering heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat aan CE Delft gevraagd om te onderzoeken of de aanpak van de geluidproblematiek in het beleid optimaal is vanuit de beleving van geluidshinder én vanuit een afweging van kosten-baten. Op basis van de resultaten kunnen we concluderen dat het voorgenomen beleid enerzijds als solide en economisch verstandig onderbouwd kan worden, en vanuit beleving een hogere waardering verdient dan het oude beleid. Anderzijds zijn er nog verschillende aandachtspunten geformuleerd, waaronder de inspraakprocedures en eenzelfde manier van aandacht en beleidsontwikkeling voor geluid veroorzaakt door binnenstedelijk verkeer.

Auteurs

Meer over