Rapport

Beoordeling rapport over de luchtkwaliteit met het VCP voor Den Haag Centrum

De gemeente Den Haag heeft in 2007 het Verkeerscirculatieplan Centrumgebied
Den Haag (VCP) vastgesteld. Op grond van dit plan worden diverse verkeersmaatregelen voorbereid en getroffen om de bereikbaarheid en de verkeersdoorstroming in het centrum van Den Haag te bevorderen.

De effecten van het VCP op de luchtkwaliteit en geluid zijn door DGMR doorgerekend.
De Belangenvereniging Laan Copes van Cattenburch heeft CE Delft gevraagd het rapport van DGMR te beoordelen

Het DGMR-rapport geeft een beeld van de gevolgen van het VCP op de luchtkwaliteit in het centrum van Den Haag. Voor de Laan Copes van Cattenburch en de Javastraat is vast komen te staan dat het DGMR-rapport een onderschatting van de te verwachten waarden geeft.
Echter voor deze straten zal in 2015 worden voldaan aan de grenswaarden, conform de wettelijke eis.

Meer over