Rapport

Bollenteelt in beschouwing

De bollensector heeft voor Nederland een belangrijke economische betekenis maar ook een aantal milieubelastende kenmerken door zowel het gebruik van bestrijdingsmiddelen als het mineralengebruik.
CE heeft in opdracht van de Stuurgroep Technologie Assessment, een adviesorgaan van het Ministerie van LNV – een zogenaamde stakeholder analyse in de bollensector uitgevoerd. In een 26-tal gesprekken is geïnventariseerd welke kansen en knelpunten worden gezien voor de bollensector in Nederland. De gesprekken zijn gevoerd met de branche zelf, de watersector, milieuorganisaties, provincies, vertegenwoordigers vanuit onderzoek en innovatie en met betrokkenen bij gezondheid, handhaving en toerisme in de bollensector.
In de studie zijn naast de belangrijkste resultaten ook de integrale gespreksverslagen opgenomen.
De knelpunten worden door vrijwel alle betrokkenen op milieugebied ervaren, waarbij de emissie van meststoffen als meest prominente problematiek wordt ervaren.

Auteurs

Meer over