Rapport

Bouwen aan een milieuverantwoorde markt voor vaste en mobiele puinbrekers

In opdracht van de BRBS (Branchevereniging Recycling Bouw- en Sloopafval) heeft CE onderzocht of en in hoeverre negatieve milieu-effecten optreden bij een verschuiving van de inzet van vaste brekers voor het breken van puin naar mobiele brekers, en wat dit eventueel betekent ten aanzien van gewenst te voeren beleid. Het onderzoek levert het volgende op.
Een mobiele breker heeft een milieuvoordeel ten opzichte van een vaste breker indien het gebroken puin als funderingsmateriaal wordt toegepast. Een mobiele breker heeft een duidelijk milieunadeel ten opzichte van een vaste breker indien het gebroken puin als ophoogmateriaal wordt toegepast. Dit milieunadeel is des te groter als de ophoging niet-functioneel is. Er is geen inzicht in of controle op de uiteindelijke bestemming van de granulaten, zodat het daadwerkelijke milieuvoor- of nadeel niet is aan te geven. Aan mobiele brekers worden voort minder milieu-eisen gesteld dan aan vaste brekers. Het ontbreken aan inzicht in de bestemming van granulaten van mobiele brekers, de geringere milieu-eisen maar ook de bestuurlijke onduidelijkheid houden duidelijke milieurisico’s in. Om een moeilijk omkeerbare situatie (faillissement van vaste brekers) te voorkomen bij het tot stand komen van de AMvB mobiel breken in 2002 wordt aanbevolen een voorlopige regeling te treffen.

Meer over