Rapport

Charges for barges?

Deze studie richt zich mogelijkheden om via prijsbeleid in de binnenvaart emissies te reduceren, in het bijzonder NOx emissies. De studie laat zien dat het mogelijk is om via economische prikkels eigenaren van schepen te bewegen emissiereducerende technologie in te bouwen. De potentiële emissiereductie is aanzienlijk en technische maatregelen voor emissiereductie zijn relatief goedkoop ten opzichte van veel andere sectoren. Drie soorten prijsinstrumenten zijn nader onder de loep genomen: gedifferentieerde brandstofheffing, gedifferentieerde kilometerheffing en gedifferentieerde havengelden. Bij al deze instrumenten zijn de heffingen voor relatief schone schepen lager dan voor relatief vervuilende schepen. De belangrijkste obstakels voor de introductie van prijsinstrumenten vormen de bestaande wetgeving (in het bijzonder het Verdrag van Mannheim) en het op dit moment ontbreken van heffingen in de binnenvaart dan wel de lage niveaus van bestaande heffingen ten opzichte van de benodigde prikkels.

Auteurs

Meer over