Rapport

Climate Rating of Transport Infrastructure Projects

Het uitbreiden van de verkeersinfrastructuur kan grote effecten hebben op het verkeer en vervoer van de toekomst. Sommige infrastructuurprojecten dragen indirect bij aan een toename van broeikasgasemissies terwijl andere projecten juist zorgen voor reductie van broeikasgasemissies. Tot nu toe zijn de klimaateffecten niet goed geïntegreerd in de beoordelingssystematiek van infrastructuurprojecten. Om meer synergie tussen de verschillende beleidsdoelstellingen te bereiken heeft Transport & Environment samen met enkele partners CE Delft gevraagd  om een methodologie voor een klimaattoets van infrastructuurprojecten uit te werken. Dit rapport is het eindrapport van deze studie. Hoewel de studie zich primair richt op TEN-T, kunnen aanbevelingen breder worden toegepast.

Auteurs

Meer over