Rapport

CO2-differentiated road charges for HGVs

In verschillende Europese landen (o.a. Duitsland, Oostenrijk en Polen) geldt een kilometerheffing voor vrachtauto’s.  De huidige Eurovignette Richtlijn staat een differentiatie van deze heffingen naar CO2 momenteel niet toe. In opdracht van Transport & Environment heeft CE Delft echter onderzocht of het wenselijk is om een dergelijke differentiatie wel mogelijk te maken en op welke wijze dit vormgegeven zou kunnen worden.  

Enkele belangrijke conclusies van ons onderzoek zijn:

  • CO2-gedifferentieerde kilometerheffingen kunnen een goed instrument zijn om vervoerders te stimuleren een zuinigere vrachtauto aan te schaffen. Vooral ook omdat alternatieve instrumenten op korte termijn niet op veel steun kunnen rekenen. Ervaringen met de differentiatie van  kilometerheffingen naar EURO standaarden heeft bewezen dat dergelijke differentiaties effectief kunnen zijn. 
  • Wanneer CO2-gedifferentieerde kilometerheffingen worden toegestaan, dan verdient het aanbeveling om dit te harmoniseren op Europees niveau. Dit vergroot de effectiviteit van de maatregel (vrachtauto’s ontvangen in elke lidstaat dezelfde prikkel), waarborgt de werking van de interne markt en vermindert de administratieve lasten voor internationale vervoerders.
  • De invoering van CO2-gedifferentieerde kilometerheffingen lijken (technisch) haalbaar. Er zijn echter wel een aantal belangrijke uitdagingen: zo zijn er op korte termijn geen gecertificeerde CO2-kentallen voor oude trucks en aanhangers beschikbaar, dient er een oplossing gevonden te worden voor brandstofbesparende technieken die op bestaande trucks kunnen worden toegepast (en waarvoor geen emissiekentallen bekend zijn) en dient er gekozen te worden tussen de verschillende emissiekentallen die voor een truck beschikbaar zijn. Opties om met deze onderwerpen om te gaan worden besproken in het rapport.
  • De invoering van een CO2-gebaseerde component in bestaande kilometerheffingssystemen kan op veel verschillende manieren worden vormgegeven. Enkele vormgevingsopties die in het rapport worden besproken zijn de te hanteren eenheid (g/vkm vs. g/tkm), continue vs. stapsgewijze systemen en de mogelijkheid om de heffing te differentiëren naar verschillende truck-typen.

Auteurs