Rapport

CO2-kostentool. Tool voor bepaling jaarlijkse CO2-kosten van doelgroepenvervoer

Eén van de inkoopactiviteiten waar alle gemeenten mee te maken hebben, betreft het aanbesteden van vervoer voor een aantal bijzondere doelgroepen binnen hun regio. Provincies kunnen samenwerking tussen de verschillende gemeenten en regio’s faciliteren.

Doelgroepenvervoer gaat met name om:

  • Aanvullend Openbaar Vervoer/Wmo-vervoer: Vervoer voor mensen die niet met het regulier openbaar vervoer kunnen reizen of zelfstandig ander vervoer kunnen gebruiken. Het vervoer is bedoeld voor sociaal-recreatieve doeleinden, zoals winkelen, dagje uit bezoek aan familie/vrienden, maar ook voor afspraken bij fysiotherapeut of tandarts.
  • Leerlingenvervoer: Vervoer kinderen die niet naar het regulier onderwijs kunnen en die aangewezen zijn op een vorm van speciaal onderwijs.
  • JZ & dagbesteding vervoer: Sinds januari 2015 ligt de verantwoording voor deze typen vervoer ook bij gemeenten. Bij Jeugdzorg gaat het om vervoer van kinderen en jongeren naar (medische) dagverblijven of naschoolse behandeling. Dagbesteding is van toepassing op een breed scala cliënten, van diverse leeftijden.

De vraag is in hoeverre CO2-beprijzing van invloed zou kunnen zijn op de modernisering van het wagenpark van vervoerbedrijven, in dit kader specifiek voor doelgroepenvervoer. Onderzoek begint met het in kaart brengen van de huidige situatie. De CO2-kostentool voor bepaling van de jaarlijkse CO2-kosten van doelgroepenvervoer maakt dit mogelijk door een inschatting te maken van CO2-kosten die samenhangen met hoe doelgroepenvervoer momenteel wordt uitgevoerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de drie typen doelgroepenvervoer (Wmo, leerlingenvervoer en JZ & dagbesteding) omdat deze andere kenmerken hebben.

Screenshot tool

Auteurs

Co-auteurs

Marisa Korteland
Sander de Bruyn