Rapport

CO2-reductiemaatregelen bij uitwerking van het RR2020

Het plan RR2020 geeft de contouren voor de ruimtelijke ontwikkeling van de regio Rijnmond in de periode tot 2020. Bij het opstellen van het plan is CO2-reductie/klimaatbeleid echter niet expliciet meegenomen. Gelet op de actualiteit van klimaatverandering is dat nu echter wel nodig. De Stadsregio Rotterdam heeft CE Delft daarom gevraagd om uit te werken hoe het RR2020 toegesneden kan worden op Klimaat. Daartoe zijn in maart 2008 twee brainstormbijeenkomsten georganiseerd met deskundigen op het vlak van ruimtelijk en klimaatbeleid.
Het algemene beeld is dat er grote kansen zijn om in de uitwerking van het RR2020 forse CO2-emissie-reducties te behalen. De opzet van RR2020 (met concentratie van verkeer en vervoer; woningbouw, bedrijventerreinen, glastuinbouw) biedt hiervoor goede aanknopingspunten.

Op de volgende punten is gerichte reactie gewenst:

  1.  Verdere concentratie van activiteiten, zoals kantoren en glastuinbouw.
  2. Regie op ondergrond, ruimtelijke ordening voor koude-/warmteopslag.
  3. Realiseren grootschalige windenergie.
  4. CO2-reductie versterkt meenemen in ‘sectorbeleid’: woningbouw, bedrijventerreinen en glastuinbouw.
  5. CO2-reductie leidend criterium in RR2020-projecten, als Ridderster.
  6. Alle betrokkenen bij het RR 2020 overtuigen van het belang om CO2-reductie als leidend principes te hanteren bij de ruimtelijke inrichting.

De Stadsregio Rotterdam wil de resultaten meenemen bij de uitwerking van het RR2020 en de verankering van het plan in de provinciale structuurvisie.

Meer over