Rapport

Compliance of the Dutch Oil and Gas Sector to OECD Guidelines

In dit rapport worden de uitkomsten gepresenteerd van een onderzoek naar de mate waarin de in Nederland opererende olie- en gassector conform de OESO-Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen handelt. De studie richtte zich op de volgende thema’s:

  • de maatschappelijke gevolgen van de sector, zowel in Nederland als elders;
  • hoe, en welke mate, de sector thans volgens de OESO-Richtlijnen handelt;
  • overwegingen met betrekking tot hoe de sector naleving van de OESO-Richtlijnen kan waarborgen, voortzetten of verbeteren.

In deze studie wordt de Nederlandse olie- en gas (O&G)-sector gedefinieerd als alle bedrijven met een vertegenwoordiging (b.v. kantoren, installaties) op Nederlands grondgebied die activiteiten ontplooien verband houdende met de exploratie, winning, raffinage en verwerking, verkoop, handel en transport van aardolie- en aardgas-producten. De daartoe gehanteerde onderzoeksmethodes waren een enquête onder 81 bedrijven (met 40-50% respons), literatuurstudie, analyse van internationale databases en interviews. De resultaten tonen aan dat de sector veel activiteiten ontplooit die duidelijk bedoeld zijn als inspanningen ter naleving van de OESO-Richtlijnen. De mate van naleving neemt echter af bij de operationele stappen van het due diligence-raamwerk: monitoring, transparante communicatie en facilitering van herstel. Onze studie wijst er tevens op dat maatregelen in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) minder vaak worden toegepast in de subsectoren ‘handel’ en ‘consumentendistributie’, en ook minder vaak In kleinere bedrijven dan in grotere.

De doeltreffendheid van MVO-maatregelen is geanalyseerd aan de hand van drie dossiers: ‘dirty diesel’, methaan-emissies en de mate waarin de Nederlandse O&G-sector voorkomt in het klachten-mechanisme van de OESO-Richtlijnen (de zgn. ‘NCP-gevallen’) en de aard van deze gevallen. Evaluatie van deze dossiers wijst op uitdagingen bij het toepassen van de MVO-principes op concrete, real-world-situaties, waarin bedrijven in competitieve markten opereren en financiële winst op korte termijn voorrang kan krijgen boven langetermijn-voordelen voor maatschappij en milieu.

Het door CE Delft/Arcadis uitgevoerde onderzoek is eind-januari 2019 door het NCP gepresenteerd, begeleid door een brief van het NCP aan Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Op 18 april 2019 heeft de Minister de brief van het NCP samen met het rapport en een beoordeling door het Kabinet aan het Nederlands parlement gestuurd. Kabinetsreactie het rapport ‘Compliance of the Dutch Oil and Gas Sector to OECD Guidelines’.

Auteurs

Co-auteurs

Arcadis: David Thelen, Mathijs Bicknese

With assistence from Robert Vergeer, Lonneke de Graaff (CE Delft), Douwe Fisscher and Garnt Swinkels (Arcadis)