Rapport

Cost benefit calculation tool onshore power supply

De EU Richtlijn 2014/94 heeft ten doel om de olie-afhankelijkheid te verminderen door het stimuleren van infrastructuur voor alternatieve energiedragers. Uit deze richtlijn volgt de verplichting om de behoefte aan walstroomvoorzieningen voor zeeschepen en zeehavens te beoordelen.

Alle EU lidstaten dienen uiterlijk in 2016 een nationaal beleidskader ontwikkeld te hebben waarin zij de nationale streefcijfers en doelstellingen beschrijven. Als onderdeel van de ontwikkeling van het beleidskader voor walstroom voor zeeschepen, heeft CE Delft een bestaand model dat in het verleden is ontwikkeld voor het World Port Climate Initiative (WPCI) een rekentool ontwikkeld die inzicht geeft in de kosten en baten van walstroom en de factoren waarmee deze samenhangen. Dit model is in het kader van de ontwikkeling van het beleidskader up-to-date gemaakt en uitgebreid, op verzoek van het Ministerie van I&M.

Het model berekent de financiële kosten van een walstroomproject in vergelijking met het gebruik van diesel als brandstof in de haven, op basis van een groot aantal te variëren parameters. Daarnaast heeft de mogelijkheid om ook de veroorzaakte externe kosten (o.a. luchtvervuiling) in beeld te brengen. Daarmee geeft de tool niet alleen inzicht in de rentabiliteit van walstroom, maar ook in de maatschappelijke baten van een investering in walstroom.

Het model is gepresenteerd tijdens een stakeholderbijeenkomst rondom de ontwikkeling van het nationale beleidskader in december 2015.

De volgende deliverables zijn hier te downloaden:

  • Een overzichtspresentatie
  • Een handleiding voor gebruik van het model
  • Het rekenmodel (Excel) vindt u hier.