Rapport

Cutting emissions from farming

De landbouw draagt significant bij aan klimaatverandering, zowel direct als indirect via aanvoerketens. Hoewel de landbouw zeker kan bijdragen aan het behalen van klimaatdoelen en zelf wellicht baat heeft bij maatregelen om broeikasgasemissies te reduceren, is het ook belangrijk potentiële belemmeringen bij de uitvoering onder ogen te zien en tegelijk bijkomende voordelen op te sporen en ‘uitruil’ tegen andere beleidsdoelen te vermijden. Tegen deze achtergrond hebben het Europees Milieubureau (EEB) en Birdlife samen met lokale partners in Ierland, Duitsland, Frankrijk, Hongarije en Spanje CE Delft verzocht de potentiële belemmeringen bij uitvoering van klimaatbeschermingsmaatregelen op te sporen en vast te stellen hoe het toekomstige Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (CAP) na 2020 dergelijke obstakels kan helpen wegnemen.

Op basis van een literatuurstudie zijn tien maatregelen vastgesteld. Om het mogelijke belang ervan te illustreren zijn de potentiële emissiereducties en kosten zover mogelijk gekwantificeerd en de belangrijkste bijkomende voordelen en trade-offs kwalitatief beschreven. De belangrijkste typen barrières zijn ook vastgesteld en gebruikt als input voor een meer gedetailleerde discussie in vier workshops: Financieel, Kennis, Vertrouwen en Andere (b.v. cultureel, wetgeving).

Uit deze studie blijken verscheidene redenen voor optimisme over het toekomstige CAP, maar ook redenen tot zorg. Er worden ook vier aanbevelingen voor het CAP na 2010 gedaan: stel kwantitatieve nationale broeikasgasemissiedoelen vast; hanteer een breed ecologisch perspectief teneinde trade-offs te vermijden en bijkomende voordelen te benutten; ontwikkel een langetermijnvisie om boeren zekerheid te bieden; en verschuif de focus van louter landbouw naar voedsel, inclusief consumptie.

Auteurs