Rapport

De internationale prijs van CO2: determinanten en schattingen

In Kyoto zijn afspraken gemaakt over reductie van broeikasgassen. Algemeen wordt aangenomen dat dit de eerste ronde is van een serie van afspraken waardoor de uitstoot van broeikasgassen mondiaal met 50% moet worden teruggebracht. Deze steeds verder gaande reducties zullen een invloed hebben op de kosten van de reductie. Deze kosten afhankelijk van de prijs die op de internationale markt voor CO2-emissiereductierechten moet worden betaald. Om hier een beter inzicht in te krijgen heeft de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat CE gevraagd om te onderzoeken hoe de prijs van CO2-emissierechten zich ontwikkelt.
Over de periode na 2012 is weinig literatuur verschenen die inzicht geeft in de ontwikkeling van deze prijs. Daarom is in dit onderzoek ingegaan op de factoren die de prijs bepalen en de ontwikkeling van deze prijs tot 2010. Tevens is een overzicht gegeven van de overwegingen die in acht moeten worden genomen bij de vraag of maatregelen beter in binnen- of in het buitenland kunnen worden genomen.
De conclusies uit de studie zijn dat de bandbreedte van de onzekerheid over de prijs voornamelijk wordt bepaald door de afspraken over de regels waar de emissiehandel aan moet voldoen en als meer landen deel mogen nemen aan de handel daalt niet alleen de prijs maar ook de onzekerheid rond deze prijs. De overwegingen waar rekening mee moet worden gehouden hebben betrekking op stimulering van technologische ontwikkeling, extra gezondheidseffecten door CO2-reductie, de zekerheid van de emissiereductie, de mate waarin maatregelen in volgende rondes nog bijdragen en rechtvaardigheid.

Meer over