Rapport

De onbetaalde rekening van de Nederlandse veeteelt

In opdracht van Milieudefensie heeft CE op basis van beschikbare literatuur een schatting gemaakt van de kosten die door de Nederlandse veehouderijsector worden afgewenteld op de maatschappij. Deze �onbetaalde rekening� van de veeteeltsector bestaat met name uit kosten als gevolg van milieuschade die wordt veroorzaakt door deze sector. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan kosten voor drinkwaterzuivering, verdroging van natuurgebieden, ammoniakschade en stankoverlast. De totale maatschappelijke kosten van de Nederlandse veehouderijsector bedragen in 2002 tenminste � 2,1 miljard. Naast deze schatting van de onbetaalde rekening van de Nederlandse veehouderijsector is in deze studie tevens een verkenning uitgevoerd van de mogelijkheden om bovengenoemde kostenposten te verlagen. Aangezien de veehouderijsector bijna in z�n geheel bestaat uit intensieve veeteelt, is onderzocht of een transitie naar meer milieuvriendelijke productiemethoden (biologische veeteelt) kan leiden tot een substanti�le verlaging van de �onbetaalde rekening�.

Meer over