Rapport

De prijs van een reis. Editie 2022

Mobiliteit en transport leveren een belangrijke bijdrage aan onze welvaart. Tegenover deze baten staan echter ook kosten. Voor een belangrijk gedeelte gaat het hierbij om kosten die worden gedragen door degenen die ze veroorzaken. Er zijn ook kosten die niet worden gedragen door de veroorzakers ervan. Het gaat dan om externe kosten (bijv. de milieukosten, kosten van ongevallen, kosten van congestie) en infrastructuurkosten. Omdat deze kosten niet in rekening worden gebracht bij de partij die ze veroorzaakt, worden ze niet meegenomen in de mobiliteits- en transportbeslissingen van individuen en bedrijven. De inschatting van deze externe kosten is het onderwerp van dit project.

Daarbij hebben we allereerst gekeken naar de huidige omvang van de kosten (deelrapport 1) en daarnaast ook naar de verwachte ontwikkeling van deze kosten in de periode tot 2050 (deelrapport 2).

Deelrapport 1: De prijs van een reis – Editie 2022
In dit rapport presenteren we de externe en infrastructuurkosten van mobiliteit en transport in 2018 in Nederland. Dit doen we voor een breed scala aan vervoerswijzen, variërend van de fiets tot het vliegtuig en van de vrachtauto tot het zeeschip.

Deze rapportage vormt een actualisatie van de studie ‘Externe en infrastructuurkosten van verkeer: een overzicht voor Nederland in 2010’. Daarbij is veel aandacht besteed aan het actualiseren van de methodiek en de gehanteerde waarderingskentallen, gebaseerd op nieuwe wetenschappelijke inzichten. Ook is er met stedelijke congestie een belangrijke (qua omvang) nieuwe kostenpost meegenomen.

Deelrapport 2: Toekomstverkenning De prijs van een reis – verkennende analyse richting 2050
In dit rapport hebben we verkend hoe de externe en infrastructuurkosten van mobiliteit en transport in Nederland zich in de periode tot 2050 zouden kunnen gaan ontwikkelen (zichtjaren: 2030, 2040 en 2050). Qua methodiek sluit deze toekomstverkenning volledig aan bij De prijs van een reis – Editie 2022, zodat de resultaten voor de toekomstige jaren één op één vergeleken kunnen worden met de schattingen voor 2018. Uiteraard leidt het feit dat het hier om een scenarioanalyse gaat wel tot grotere onzekerheden in de uitkomsten.

Meer over