Rapport

De uitgangspunten voor het bepalen van de binnenvaartbijdrage aan de GCN-data

Rijkswaterstaat en het ministerie van Verkeer en Waterstaat gebruiken GCN-kaarten (concentratiekaarten voor grootschalige luchtverontreiniging in Nederland) bij beslissingen over aanpassingen en aanleg van infrastructuur. Zij bepalen op basis van de gegeven luchtkwaliteit, of nieuwe infrastructuur tot overschrijding van de Europese normen leidt of niet. Bij de laatste update van de GCN-kaarten is de bijdrage van binnenvaart sterk toegenomen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de warmte-uitstoot van binnenvaartschepen sterk is bijgesteld. Dit was aanleiding voor Rijkswaterstaat om meer inzicht te krijgen op de modellen en data die worden gebruikt ter bepaling van de bijdrage van binnenvaart aan de luchtkwaliteit in Nederland. Deze notitie geeft uitleg over de gebruikte emissie- en parkdata en modellen van vooral TNO en het PBL. Conclusie is dat verschillende parameters (o.a. emissiefactoren, emissiehoogte, warmte-uitstoot en eigenschappen van schepen en vaarwegen) grote invloed hebben op de uiteindelijke bijdrage van binnenvaart aan de luchtkwaliteit. We bevelen aan een gevoeligheidsanalyse uit te voeren en belangrijke parameters verder te onderzoeken.

 

Meer over