Rapport

Dialoog om de diepte

Doel van het project Klankbordgroep-CRUST is om de uitvoerders en opdrachtgevers van het CRUST-programma te voorzien van inzichten, ideeën, overwegingen en vragen zoals die in belangrijke delen van het krachtenveld leven ten aanzien van ondergrondse opslag van CO2-opslag. Dit programma heeft als doel om een proefproject met CO2-buffering en –opslag te starten en uit te voeren.

Hoewel de opvattingen op onderdelen kunnen verschillen, is een zekere lijn te zien in de opinies zoals die door de leden van de klankbordgroep naar voren zijn gebracht. Daarbij zij nogmaals aangetekend dat het uitschrijven van deze conclusies niet per se betekent dat de gehele klankbordgroep hier achter staat. Opslag van CO2 als onderdeel van een ‘schoon-fossielscenario’ wordt door de meeste betrokkenen als een optie in een transitieperiode ge-zien. Dit betekent dat andere opties zoals energiebesparing en duurzame bronnen minstens zoveel als of liever meer beleidsaandacht zullen moeten krijgen dan schoon fossiel. Over dit laatste bestaan thans de nodige zorgen. Het is aan de overheid om helder aan te geven hoe CO2-opslag past in het bredere energie- en milieubeleid. Als aan deze voorwaarden is voldaan, lijkt er op zichzelf voldoende draagvlak te zijn voor experimenten met CO2-opslag in het kader van het CRUST-programma. Draagvlak voor experimenten is evenwel nog geen draagvlak voor een sterkere beleidsinzet op schoon fossiel. Tijdens de loop van de experimenten en de uitkomsten daarvan evaluerend kunnen en zullen verschillende organisaties een meer definitief standpunt ten aanzien van schoon fossiel bepalen. Tenslotte wordt de open communicatie over CRUST tot nu toe op hoge prijs gesteld.

Meer over