Rapport

Doeltreffend gemeentelijk klimaatbeleid

De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft de ambitie om de rol van gemeenten effectief bij te dragen aan het klimaatbeleid.
VNG heeft aan CE Delft gevraagd om hier een onderbouwing voor te geven vanuit drie invalshoeken: mogelijke reducties (wat valt er te halen?), kosten-effectiviteit (is het betaalbaar?) en rol gemeente. Langs die lijnen zijn vijf sectoren doorgelicht: gebouwde omgeving, bedrijven, verkeer en vervoer, duurzame energie en de eigen organisatie.
Het blijkt dat gemeenten invloed hebben op een fors deel van de landelijke emissie: ca. 60 Mton CO2 op een totaal van 200 Mton. In enkele sectoren liggen er directe bevoegdheden (eigen organisatie, bedrijven). In de meeste andere gevallen gaat het vooral om faciliteren (bijv. zorgen dat er afspraken komen met corporaties over energiebesparing in bestaande bouw). Daarnaast spelen gemeenten een belangrijke rol bij innovatieve projecten (nieuwbouw), en als aanspreekpunt voor bedrijven en burgers.
In het project is ook gekeken naar “adaptatie”: het voorbereid zijn op klimaatverandering. Dit haakt sterk aan op ruimtelijke ordening en daarmee op het takenpakket van gemeenten. Op dit vlak is nog veel kennisopbouw nodig.
De resultaten zijn gebruikt in het Klimaatakkoord dat de Wim Deetman (vz. VNG) op 17 november 2007 sloot met minister Jacqueline Cramer. Individuele gemeenten kunnen het rapport gebruiken bij het maken van keuzes voor een eigen effectief gemeentelijk klimaatbeleid.

Meer over