Rapport

Economische ontwikkeling energie-intensieve sectoren

Deze rapportage geeft de belangrijkste ontwikkelingen voor de Nederlandse energie-intensieve industrie tussen 2013 en 2030 weer. In deze studie is gekeken naar:  

 • de huidige en verwachte economische ontwikkelingen die relevant zijn voor de Nederlandse energie-intensieve industrie;
 • de energie- en milieutechnologische ontwikkelingen die in de toekomst kunnen leiden tot een daling in het energiegebruik en emissies naar lucht. 

De energie-intensieve industrie in Nederland is opgedeeld in 10 sectoren: 

 1. De papier- en grafische industrie.
 2. Voedings- en genotsmiddelenindustrie.
 3. Raffinaderijen.
 4. Petrochemie.
 5. Kunstmestindustrie.
 6. IJzer- en staalindustrie.
 7. Non-ferro basismetaal.
 8. Bouwmaterialenindustrie.
 9. De glastuinbouw.
 10. Metaalproducten, elektrotechnische, machinebouw en transportmiddelenindustrie.

In samenspraak met het PBL en op basis van een door het PBL ontwikkeld macro-economisch beeld, is een raming ontwikkeld voor elke sector voor de ontwikkeling van de toegevoegde waarde, het productievolume en vraag naar arbeid. Deze raming betreft een combinatie van econometrische analyse naar de productiefuncties van elke sector, prijs- en inkomenselasticiteiten, literatuuranalyse naar de verwachte vraagontwikkeling en bottom-up aanpassingen aan de hand van gehouden interviews.

De uitkomsten van deze studie betreffen inschattingen over de verwachte ontwikkelingen in het productievolume, toegevoegde waarde en werkgelegenheid en een overzicht van verwachte maatregelen om het energiegebruik en de emissies naar lucht te reduceren in deze sectoren.

Auteurs