Rapport

Effectbepaling duurzame mobiliteitsopties. Provincies Noord-Holland en Flevoland – Fase 2

In deze studie is gekeken naar het effect op de CO2-uitstoot van voorgenomen beleid van gemeenten binnen het RMP Noord-Holland en Flevoland. Voor de studie is data verzameld van de gemeenten binnen de regio over de verwachte inzet op 29 mobiliteitsmaatregelen. Op basis van dit ambitieniveau is een doorrekening gemaakt van het effect op de CO2-uitstoot. Hierbij is rekening gehouden met de effectiviteit van maatregelen in verschillende gebiedstypen (hoogstedelijk, stedelijk en landelijk).

Met de voorgenomen inzet van de gemeenten op de 29 maatregelen wordt het doel van een maximale uitstoot door de sector mobiliteit in 2030 van 4,2 Mton gehaald. Hiervoor geldt als voorwaarde dat het doel alleen gehaald kan worden als het Klimaatakkoord op landelijk niveau volledig wordt uitgevoerd en dat deze maatregelen de beoogde effecten hebben. Een tweede voorwaarde is dat de gemeenten de ambities op het gebied van de verschillende maatregelen waarmaken. Ambitieuzere doelen van 49% en 55% zullen op basis van de ambities van de gemeenten niet gehaald worden.

In deze studie is niet alleen het effect van maatregelen op de CO2-uitstoot onderzocht, ook is het effect op de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden in de regio onderzocht. Het effect van het maatregelenpakket is groter op de NO2-concentraties dan op de fijnstofconcentraties. Verder bevat de studie een methodologie en voorbeelden waarmee het monitoring- en evaluatieproces in detail uitgewerkt kan worden.