Rapport

Effectbepaling duurzame mobiliteitsopties. Provincies Noord-Holland en Flevoland (Fase 1)

CE Delft en TNO hebben voor de RMP-regio Noord-Holland en Flevoland een menukaart duurzame mobiliteit opgesteld. In deze menukaart zijn 20 types maatregelen beschreven die op regionaal en lokaal niveau ingevoerd kunnen worden om de CO2-uitstoot van Mobiliteit en Transport tot 2030 significant te reduceren. Elk van deze maatregelen heeft in meer of mindere mate effect op de CO2-reductie. Hiermee kan een pakket worden samengesteld waarmee de totale regionale CO2-reductiedoelstelling op het gebied van mobiliteit gehaald kan worden. Aan de hand van deze doorrekening is de haalbaarheid van verschillende reductiedoelstellingen ingeschat. Daarnaast is er in het onderzoek gekeken naar de onzekerheidsmarges van de maatregelen, de kosten, de verantwoordelijkheden en de gebiedstypologieën waar de maatregelen effectief kunnen zijn. De belangrijkste aspecten zijn opgenomen in factsheets die zijn opgesteld voor alle types maatregelen.

In onderstaande figuur is weergegeven wat de potentiële reductie van het maatregelenpakket is en wat de haalbaarheid van verschillende reductiedoelstellingen is. Het doel van de RMP-regio, om de CO2-uitstoot van mobiliteit binnen de RMP-regio te reduceren tot 4,2 Mton, is volgens de doorrekening haalbaar (dit kan zelfs wanneer landelijke maatregelen te weinig zouden opleveren). Een hogere reductiedoelstelling, 49% minder CO2-emissies van mobiliteit ten opzichte van 1990, lijkt slechts haalbaar als de effecten van de landelijke uitvoering van het Klimaatakkoord worden meegerekend én alle maatregelen in een extreme vorm worden ingezet. Een nog hogere reductiedoelstelling van 55% vergt meer maatregelen die hier onderzocht zijn.

De prognose van de CO2-uitstoot van mobiliteit en transport in 2030 berekend in de nulmeting (CE Delft, 2020d) (links) en de totale potentie van de twintig types maatregelen samen in de standaardvariant en in een extreme variant (rechts)