Rapport

Effecten van het programma Duurzame Mobiliteit. Maatregelenlijst 2.0 en doorrekening voor het zichtjaar 2030

De Metropoolregio Rotterdam–Den Haag (MRDH) werkt met de 21 gemeenten uit de MRDH-regio samen om de CO2-emissies van de sector mobiliteit te reduceren. De landelijke en Europese doelen zijn hierbij leidend, wat inhoudt dat de MRDH bijdraagt aan 55% emissiereductie in 2030 en zero-emissie in 2050 ten opzichte van 1990. Eerdere effectbepalingen gaven inzicht in de effecten van het regionaal maatregelenpakket in de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen in het zichtjaar 2025; in deze doorrekening is de focus verlegd naar het jaar 2030.

Onderstaand figuur toont de CO2 emissies tussen 1990 en 2030. Als gevolg van EU- en Rijksbeleid zal er netto een 8% daling optreden ten opzichte van 1990. Het huidige regionale en lokale beleid zorgt met een reductie van 0,4 Mton voor nog eens 14% daling. Met opgeteld 22% reductie komt het huidige beleid nog niet in de buurt van de 55% reductieopgave. Ook als op alle doorgerekende maatregelen maximaal wordt ingezet door alle gemeenten wordt er nog geen 55% emissiereductie bereikt; dit zou leiden tot een reductie van 44% in 2030. In de praktijk hoeft het gat tussen de ambitie en het huidige beleid ook niet geheel door regionaal en gemeentebeleid te worden gedicht. Het is een gezamenlijke opgave van EU, Rijk, regio en gemeenten om de reductiedoelstellingen te halen.

CO2-reductie in 2030 door EU/Rijksbeleid en (aanvullend) regionaal en lokaal beleid

Auteurs