Rapport

Effecten van het Programma Duurzame Mobiliteit. Doorrekening van het regionaal maatregelenpakket van de MRDH 2022

De Metropoolregio Rotterdam–Den Haag (MRDH) werkt met de 21 gemeenten uit de MRDH-regio samen om de CO2-emissies van de sector mobiliteit te reduceren. Leidend hierbij is de ambitie van de MRDH uit de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid om 30% CO2-reductie in 2025 te behalen ten opzichte van 2015.

Deze studie is een update van de voorgaande effectbepaling uit begin 2022. Uit de nieuwe berekeningen volgt dat de CO2-emissies in 2025 14,4% lager zijn ten opzichte van 2015. De figuur hieronder geeft weer hoe de berekende emissiereductie zich verhoudt tot de doel­stellingen. In de vorige effectbepaling was 14,1% CO2-reductie geraamd. Hoewel het effect dus licht hoger is dan in de vorige doorrekening, kan nog steeds geconcludeerd worden dat er aanzienlijk aanvullend beleid nodig is om het reductiedoel van 30% te halen.

De maatregelen van het Programma Duurzame Mobiliteit van de MRDH leveren naast CO2-reductie ook een reductie van 5,5% op voor de emissies van stikstofoxiden (NOx) en 3,4% voor de emissies van fijnstof (PM2.5).

Invulling van de regionale opgave in 2025

Meer over