Rapport

Eindrapporten IMPACT (Internalisation Measures and Policies for All external Cost of Transport )

In het kader van de Eurovignet Richtlijn, heeft de Europese Commissie CE Delft gevraagd een studie uit te voeren naar het internaliseren van de externe kosten van het verkeer. Onder externe kosten worden de kosten verstaan die in het ver-keer worden veroorzaakt door geluidsoverlast, luchtvervuiling, ongevallen, file-vorming en klimaatverandering. De studie IMPACT (Internationalisation Measu-res and Policies for All external Cost of Transport) toont aan dat het mogelijk is om deze kosten op een consistente en goed onderbouwde wijze te berekenen. Ook laat de studie zien dat het belangrijke voordelen biedt deze kosten door te rekenen aan degenen die ze veroorzaken, beter bekend als het principe de ver-vuiler betaalt. IMPACT is uitgevoerd door CE Delft, INFRAS, Fraunhofer-ISI, de Universiteit van Gdansk en IWW en heeft geresulteerd in drie rapporten. Het eerste rapport (D1 en gepubliceerd in december 2007) is een handboek dat een toegankelijk over-zicht geeft van benaderingen om externe kosten te schatten. Het tweede rapport (D2 en gepubliceerd in juli 2008) gaat over infrastructuurkosten en overheidsin-komsten van het wegvervoer. Het derde rapport (D3 en eveneens gepubliceerd in juli 2008) gaat over internalisatie van externe kosten en in het bijzonder prijs-beleid voor alle vervoerswijzen, inclusief een analyse van de effecten van inter-nalisatie. D1 en D3 zijn ook te vinden op de website van de Europese Commissie als onderdeel van het vergroeningspakket voor transport dat op 8 juli 2008 is ge-lanceerd. De belangrijkste aanbeveling van IMPACT is de aanpassing van de huidige Eu-rovignet Richtlijn voor Vrachtverkeer. Deze richtlijn blijkt de voornaamste obstakel te zijn voor het doorberekenen van de externe kosten voor transport. De Europe-se Commissie heeft deze aanbeveling overgenomen in haar wetsvoorstel voor aanpassing van de richtlijn van 8 juli 2008. Bij aanname van het wetsvoorstel wordt het voor EU-lidstaten mogelijk om (kilometer)heffingen voor vrachtauto�s niet alleen te baseren op infrastructuurkosten, zoals nu het geval is, maar ook op kosten van bijvoorbeeld luchtvervuiling of geluidsoverlast. Naast een concreet wetsvoorstel heeft de Europese Commissie ook een strategie gepubliceerd voor de internalisatie van de externe kosten van alle vervoerswijzen. Ook deze strate-gie is deels gebaseerd zijn op de resultaten van IMPACT.

Meer over