Rapport

Emissiefactoren fijn stof van de scheepvaart

In opdracht van de Provincie Zuid Holland heeft CE een literatuurstudie uitgevoerd naar de emissiefactoren van fijn stof (PM10) door de scheepvaart. Dit betreft zowel de binnenvaart als de zeescheepvaart. Het doel van de studie is om beter inzicht te krijgen in de hoogte van de emissiefactoren voor PM10 en om de provincie Zuid Holland te adviseren over de hoogte van de te gebruiken PM10-emissiefactoren in de regionale luchtkwaliteitmodellen.
De rapportage geeft een overzicht van de emissiefactoren voor fijn stof zoals aangetroffen in de literatuur en van de factoren die de hoogte van de emissiefactor bepalen. De hoogte van de PM10-emissiefactor is van vele factoren afhankelijk en is ook volgens de literatuur met veel onzekerheid omgeven. Voor de Zuid-Hollandse luchtkwaliteitmodellen wordt aanbevolen om voor de zeescheepvaart aan te sluiten bij emissiefactoren voor fijn stof zoals die in de Nederlandse emissieregistratie worden gebruikt, namelijk 4,6 g/kg brandstof. Dit sluit aan bij in de literatuur aangetroffen waarden. Voor de binnenvaart geldt een gemiddelde waarde van 3 g/kg brandstof.
Verwacht wordt dat de spreiding in de hoogte van de emissiefactoren die in de literatuur wordt aangetroffen ook in de praktijk zal gelden. Om een beter inzicht in deze spreiding te verkrijgen wordt aanbevolen metingen te verrichten.

Meer over