Rapport

Energie-efficiency in de PVC-productieketen

PVC en bouwstenen voor de productie hiervan vormen een belangrijk product van de Nederlandse chemische industrie. Hiermee gaat een substantieel gebruik van energie gepaard. Inclusief de energie-inhoud van de grondstoffen ligt dit op ca. 35 PJ.

In het project “Energie-efficiency in de chloor/PVC productieketen” heeft CE Delft voor deze keten het energiegebruik en mogelijke besparingsmaatregelen in de productieketen van PVC in beeld gebracht. Dit hebben we gedaan in nauwe samenwerking met vijf bedrijven (Air Products, AkzoNobel, Huntsman, Shin-Etsu en Wavin). Het project richtte zich op maatregelen in de keten, dus maatregelen die juist door samenwerking tussen de bedrijven te realiseren zijn. Het vond plaats in het kader van het MEE-convenant (Meerjaren Afspraak Energie-Efficiency EU ETS bedrijven), met Agentschap NL als opdrachtgever.

Als stappen in de productie van PVC hebben we achtereenvolgens gekeken naar productie van ‘chloor’, ‘vinylchloride’, ‘PVC-poeder’ en het eindproduct ‘PVC-buis’. Op basis van de concrete productieprocessen van de deelnemende bedrijven zijn ketenkaarten opgesteld met de energiestromen. Aan de hand daarvan hebben we met de bedrijven in brainstormsessies concrete besparingsopties in kaart gebracht. Dit leidde tot 25 opties. Die hebben wij met de bedrijven uitgewerkt in ‘factsheets’, waarin kosten, besparingen, investeringen en technische haalbaarheid is uitgewerkt.

Vijf maatregelen daarvan hebben ‘prioriteit’ gekregen. De managers van de bedrijven hebben op 25 oktober in een formele bijeenkomst een verklaring bekrachtigd dat deze serieus verder worden ‘opgepakt’. Diverse maatregelen zijn op dit moment al actueel, anderen spelen vooral bij een (te verwachten) toekomstige productie-uitbreiding. De vijf ‘prioritaire’ maatregelen zijn:
–     verwarmen van demin water voor chloorproductie met restwarmte;
–     gebruik van stoom van aangrenzende bedrijven via de ‘Stoompijp’;
–     hogere inzet van gerecycled PVC in PVC-producten;
–     recycling van de zouthoudende "brine" afvalstroom van Huntsman;
–     het vergroten van de levering van waterstof als een product aan Air Products.

Met deze maatregelen is in totaal een besparing realiseerbaar in de keten van ca. 1.500 TJ, ca. 4,3% van het energiegebruik in de keten. Dit komt overeen met het energiegebruik van ca. 20.000 huishoudens.

De ketenkaarten en gedetailleerde informatie over de 25 geïdentificeerde maatregelen zijn verwerkt in een vertrouwelijk achtergrondrapport. Deze notitie vat de belangrijkste resultaten samen.

Meer over