Rapport

Energieverkenning bestaande bedrijventerreinen in Zuid-Holland: Inschatting van het realistisch energiebesparingspotentieel op bedrijventerreinen

Voor de Provincie Zuid-Holland is een verkenning uitgevoerd naar het realis-tisch potentieel aan energiebesparing op bestaande bedrijventerreinen in Zuid-Holland. Hiertoe is eerst het technische potentieel bepaald, vervolgens het rendabel en tot slot het realistisch besparingspotentieel per categorie van bedrijventerreinen.
Uit het onderzoek blijkt dat wanneer energiebesparing binnen de bedrijven zou worden uitgevoerd het rendabel energiebesparingspotentieel ligt tussen 16-20% voor gas (warmte) en tussen 6-8% voor elektriciteit van het huidige ingeschatte verbruik per type bedrijventerrein.
Wanneer energiebesparing wordt uitgevoerd met collectieve maatregelen, is het rendabel potentieel circa 50-60% gasbesparing via een verbrandingsinstallatie-WKK op basis van biomassa, en 100% van het elektriciteitsverbruik via windmolens.
Tevens blijkt echter dat er geen ‘grote vissen’ zijn in de zin dat er geen collectieve maatregelen zijn die op elk terrein rendabel zijn toe te passen.

Het rendabel energiebesparingspotentieel wordt in de praktijk nauwelijks benut. Realisatie ervan gaat niet vanzelf: er zijn belemmeringen die dit in de weg staan. Er moet sprake zijn van herstructurering om een momentum te creëren voor de samenwerking en investeringen. De gemeente is veelal de trekkende partij om de samenwerking van de grond te krijgen, maar heeft te kampen met capaciteitsproblemen. Bedrijven op het terrein moeten betrokken worden bij het proces en bereid zijn tot samenwerking en vervolgens medewerking en/of investeringen.

Op basis van het onderzoek zijn adviezen geformuleerd over de wijze waar-op de provincie energiebesparing op bedrijventerreinen kan stimuleren in hun beleid en over de aanpak en het proces om te komen tot energiebesparing/duurzame energie op de bedrijventerreinen.

Meer over