Rapport

Evaluatie technieken netbalancering. Voor opname in Energielijst van de EIA – Publieke samenvatting

Netbalancering, of energiebalancering, raakt aan verschillende onderdelen van het energiesysteem. Aanbod en vraag kunnen in de tijd en in de vorm van energiedrager een mismatch hebben. De behoefte aan netbalancering neemt toe, met name door de toename in weersafhankelijk en niet-stuurbaar aanbod van duurzame elektriciteit. Technieken voor netbalancering dragen dus bij aan de inpassing van hernieuwbare elektriciteit en CO2-reductie.

Het is dan ook belangrijk dat er in Nederland in netbalanceringstechnieken geïnvesteerd wordt. De overheid kan ondernemers daarin ondersteunen. De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling die dit mogelijk maakt. Ondernemers kunnen een deel van de investeringskosten van de fiscale winst aftrekken als ze investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen, duurzame energie en CO2-emissiereductie. De bedrijfsmiddelen die voor de EIA in aanmerking komen, zijn opgenomen in de Energielijst.

Op dit moment zijn er acht netbalanceringstechnieken opgenomen op de Energielijst. In dit project is onderzocht of er nieuwe technieken zijn die toegevoegd kunnen worden aan deze lijst. Hiervoor hebben we een inventarisatie van nieuwe technieken gedaan. Deze technieken hebben we geanalyseerd en we hebben op basis van verschillende beoordelingscriteria bepaald of deze technieken geschikt zijn om toe te voegen aan op de Energielijst.

Uit deze analyse volgt dat er enkele nieuwe technieken zijn waarvoor het interessant kan zijn om die aan de Energielijst toe te voegen. Daarnaast zouden enkele bestaande codes uitgebreid kunnen worden. Voor deze technieken is een inschatting gemaakt van het totale investeringsbedrag op basis van verwachte ontwikkelingen van de marktomvang. Daarnaast is voorstel gedaan voor een codeomschrijving voor deze technieken.
Op basis van de bovenstaande informatie kan RVO vervolgens bekijken en besluiten of het zinvol en mogelijk kan zijn om een of meerdere van deze technieken toe te voegen aan de Energielijst.

Auteurs