Rapport

External Costs Charge. A policy instrument for climate change mitigation

De vervuiler betaalt! Ja, maar geldt dat ook bij de grootste vervuiling van dit moment, de uitstoot van broeikasgassen? Lang niet altijd…. De Vergoeding Externe Kosten (VEK) legt de lasten waar deze horen: bij de consumenten voor wie de vervuilende artikelen worden gemaakt. Zodat de wetten van de economie in stelling worden gebracht tegen de opwarming van de aarde: wie vervuilt, of wie vervuilende producten koopt, moet daarvoor een prijs betalen. In principe is dat de prijs die nodig is om de toegebrachte schade te voorkomen of te herstellen, zodat vervuilende producten duurder worden en schone producten naar verhouding goedkoper.

De VEK wordt net als BTW geheven bij de verkoop van een product. De VEK belast niet de toegevoegde waarde (zoals bij de BTW), maar de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, en kan in principe ook andere externe kosten belasten. De VEK heeft een vaste waarde per uitgestoten ton CO2; andere broeikasgassen worden omgerekend naar CO2. CE Delft heeft bij haar 40-jarig bestaan dit onderzoek uitgebracht waarin alle praktische vragen rond de VEK worden beantwoord. Zoals: Hoe hoog moet deze vergoeding zijn? Waarop moet hij precies worden geheven? Welke artikelen worden duurder en hoeveel? De VEK is een serieus voorstel voor een grondige aanpak van de broeikasgasemissies. Dit roept ook direct de vraag op: worden (Europese) bedrijven dan benadeeld door een hogere prijs van hun producten, en zo neen, waarom niet?

De studie is uitgebracht in het Engels, met een Nederlandse samenvatting in het rapport en als los document.

Auteurs

Co-auteurs

With legal support from Geraldo Vidigal (Universiteit van Amsterdam)